Notarius publicus

En notarius publicus är en person som kan hjälpa dig att kontrollera och intyga vissa frågor som rör dokument, fullmakter, intyganden med mera.

Du kan få hjälp med att:

  • bestyrka namnunderskrifter
  • kontrollera lottdragningar
  • vara med som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas, då förseglingar sätts på eller bryts
  • efter kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser
  • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man
  • bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa åtgärder, eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan
  • ta upp växel- eller checkprotester
  • bestyrka översättningar i den mån språkkunskaperna medger det

Notarius publicus är latin och betyder offentlig skrivare och är en gammal tradition i vårt rättsväsende.

Notarius publicus tar betalt för hjälpen. Ring eller mejla för prisuppgifter eller tidsbokning.

Notarius publicus i Kungsbacka

Advokat Joakim Gillersten
Energigatan 12
434 37 Kungsbacka
0300-710 18
joakim@gillersten.com