Ekonomi och budget

En stor del av kommunens pengar kommer från skatten som invånare betalar. Pengarna fördelas mellan kommunens verksamheter, till exempel skola, vård och omsorg och stadsutveckling. Hur pengarna fördelas bestäms av politikerna varje år i kommunbudgeten.

Ekonomin är avgörande för vilken service vi som kommun kan erbjuda dig som invånare, besökare och företagare.

Under 2022 betalade invånarna i Kungsbacka in drygt 5 300 miljoner kronor i skatt till kommunen. Men pengarna som används inom kommunen kommer inte bara från skatter utan från flera olika källor:

  • Skatter
  • Statsbidrag och andra bidrag
  • Avgifter, som invånarna betalar för till exempel förskola, vård och omsorg, vatten, avlopp och avfall

Organisationsnummer och kommunkod

Kungsbacka kommuns organisationsnummer är 212000-1256.

Kommunkod är en fyrsiffrig kod som varje svensk kommun får av Skatteverket. Kungsbacka kommunkod är 1384.

Så här fördelar vi dina skattepengar

Skattekollen är en tjänst som räknar ut hur vi fördelar dina skattepengar. Funktionen är inte fullt tillgänglighetsanpassad. Det kan därför vara svår att använda den om du använder dig av uppläsningsverktyg. Vi jobbar på att åtgärda detta. Behöver du hjälp att använda funktionen är du välkommen att kontakta Kungsbacka direkt.

Laddar in Skattekollen
Laddar...

Hur fördelas kommunalskatten?

För varje hundralapp du tjänar betalar du 32,98 kronor i kommunalskatt. Av dem går 21,33 kronor skatt till kommunen, 11,40 kronor till landstinget och 0,25 kronor i begravningsavgift.

Om du är medlem i Svenska Kyrkan betalar du dessutom kyrkoavgift. Avgiftens storlek beror på vilken församling du tillhör. Är du medlem i ett annat trossamfund betalar du en krona per hundralapp om samfundet tar ut avgiften via skatten.

Alla betalar begravningsavgift

Alla, även om du inte är medlem i Svenska Kyrkan, betalar du en begravningsavgift. Vilken avgift som gäller för dig beror på vilken kommun du är folkbokförd i.

Aktuell begravningsavgift hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Avgifter och taxor

Vissa av kommunens verksamheter får in pengar genom avgifter och taxor. Några exempel på tjänster och verksamheter som får pengar från taxor är vatten och avlopp, bostadsförmedlingen eller offentlig kontroll av livsmedel.

Om du exempelvis har kommunalt vatten i din bostad betalar du därför en avgift till kommunen. Hur mycket du betalar och vad avgiften används till står i taxan.

Kungsbacka kommuns budget

Varje år tar kommunen fram en budget för nästa kalenderår och en plan för de två efterföljande åren. I Kungsbacka kallar vi detta för Kommunbudget.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som arbetar fram ett förslag till kommunens budget och plan. Förslaget baseras på uppföljningar och analys från förvaltningarna och nämnderna, tillsammans med kommunens vision och omvärldsanalys.

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar sedan förslaget till kommunfullmäktige som tar beslut om budgeten. Kommunfullmäktige beslutar alltid om budgeten i juni.

Kungsbacka kommuns budget finns att läsa i budgetdokumentet. Dokumentet innehåller Kungsbackas övergripande mål med fokusområden och direktiv, resultat- och finansieringsbudget och de ekonomiska ramar som Kungsbackas nämnder har att förhålla sig till. I dokumentet finns också en omvärldsanalys, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, vår investeringsplan, taxor och avgifter och skattesats.

Nämndernas budgetar

Genom budgeten ger kommunfullmäktige en ekonomisk ram för driften av kommunens verksamheter till nämnderna och styrelserna. Nämnderna och styrelserna tar sedan fram sina egna budgetar för sina verksamheter. Nämnderna har ett självständigt ansvar för sin ekonomi och sätter själva rutiner för budgetuppföljning och intern kontroll.

Nämndernas budgetar ger en bra bild över vilket ansvar nämnderna har, vilken service man erbjuder, vad man ska investera i och vad den dagliga servicen kostar.


Nämnbudget 2023

Nämndbudget 2023, nämnden för Service Länk till annan webbplats.
Nämndbudget 2023, nämnden för Individ & Familjeomsorg Länk till annan webbplats.
Nämndbudget 2023, nämnden för Kultur & Fritid Länk till annan webbplats.
Nämndbudget 2023, nämnden för Teknik Länk till annan webbplats.
Nämndbudget 2023, nämnden för Miljö & Hälsoskydd Länk till annan webbplats.
Nämndbudget 2023, nämnden för Förskola & Grundskola Länk till annan webbplats.
Nämndbudget 2023, nämnden för Vård & Omsorg Länk till annan webbplats.
Nämndbudget 2023, för Byggnadsnämnden Länk till annan webbplats.
Nämndbudget 2023, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Länk till annan webbplats.
Nämndbudget 2023, kommunstyrelsen Pdf, 1.1 MB.

Hur följer vi uppföljning budget, ekonomi och mål?

Vi följer upp kommunens mål och hur vi klarar ekonomin varje år i en årsredovisning och delårsrapporter.