Häckar och buskage

Häck som klipps efter gällande regler

Med några enkla åtgärder kan du undvika att buskar och träd på din tomt skymmer sikten i trafiken.

För att behålla god sikt är det viktigt att du redan vid planteringstillfället föreställer dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art du väljer, vilken klimatzon du befinner dig i, jordens beskaffenhet och skötseln. På plantskolor finns kunskap om växter. Där kan du få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Barn som syns dåligt när det cyklar bredvid en för hög häck

Kontrollera att sikten är god

Sätt dig i en bil och titta tvärs över tomthörnet. Kan du se trafikanterna på den korsande gatan utan problem, små som stora och gående eller med annat fordon?

En hörntomt med en häck som är klippt korrekt

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg men då gäller minst 5 meter längs med gång- och cykelväg.

Uppfart med häckar som är korrekt klippta

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten bör du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten rekommenderas att vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Träd som sticker ut över vägar ska klippas så man kan köra och gå under

Häckar, buskar och träd ska växa inom din egen tomt

Häck och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde. Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gatan eller över gång- och cykelbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden ska vara:

  • minst 2,3 meter över gångbana
  • minst 2,7 meter över cykelväg
  • minst 4,6 meter över körbana

Mer information om hur du klipper häcken rätt (pdf) Pdf, 632.8 kB..

Vad säger lagen?

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna fastigheten. Fastighetsägare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om du inte gjort det kan du anses försumlig i din tillsyn över fastighetens inverkan på omgivningen. Om en olycka inträffar på grund av att du inte klippt din häck, dina buskar eller träd, kan det innebära att du som fastighetsägare hålls ansvarig.

Om Trafikverket ansvarar för vägen så kan andra regler gälla.

Kontaktuppgifter till Trafikverket (Trafikverket). Länk till annan webbplats.