Årligt kulturprojektbidrag för kulturföreningar

Ideella kulturföreningar i Kungsbacka kan söka ett årligt kulturprojektbidrag för sina planerade arrangemang under kommande år. Ansökan för nästkommande år ska ni ansöka om senast 15 september.

Vi kan bevilja bidrag för kostnader som har direkt koppling till föreningens egen kulturverksamhet, till exempel:

  • teknikkostnader
  • lokalkostnader vid offentliga arrangemang.
  • marknadsföring vid offentliga arrangemang.
  • arvoden till föreläsare och artister.

Villkor för att få årligt kulturprojektbidrag

Föreningen ska bedriva ideell och icke vinstdrivande kulturell verksamhet i Kungsbacka kommun och vara öppen för alla. Föreningen ska vara demokratisk vilket innebär att föreningens medlemmar ska ha möjlighet att påverka föreningen och dess verksamhet. Föreningens arrangemang ska vara offentliga och drogfria.

Föreningen ska ha stadgar, styrelse och årsmöte och ska huvudsakligen bestå av personer som bor i Kungsbacka kommun. Medlemmarna ska betala en fastställd medlemsavgift

Föreningen ska sköta den ekonomiska redovisningen enligt de lagar och rutiner som finns.

Vi ger inte bidrag till politiska partier, religiösa samfund eller till kommunal, regional eller statlig verksamhet. Däremot kan vi ge bidrag till dessa organisationer i det fall de driver obunden, fri och för alla öppen verksamhet till nytta för samhället.