Arrangemangsbidrag till kulturföreningar, grupper och personer

Föreningar, nätverk, grupper och enskilda personer kan söka bidrag för kulturprojekt.

Arrangören ska förankra projektet hos förvaltningen för Kultur & Fritid och skicka in ansökan senast tre veckor före projektstart. Det går bra att skicka in ansökan regelbundet under året.

Vi beviljar bidrag för kostnader som har direkt koppling till kulturprojektet som till exempel teknikkostnader, lokalkostnader, marknadsföring och arvode till föreläsare och artister.

Villkor för arrangemangsbidrag

Arrangemangsbidraget är till för ideella projekt och kulturprojekt som inte är vinstdrivande. Detta gäller för att få arrangemangsbidrag:

  • Projektet ska vara i Kungsbacka kommun och huvudsakligen drivas av boende i Kungsbacka.
  • Projektet ska vara demokratiskt och inte diskriminera någon.
  • Projektet ska framföras offentligt.
  • Projektet och inramningen ska vara drogfri.

Vi ger inte bidrag till skolprojekt, utbildningsprogram, forskning, politiska partier, religiösa samfund, eller kommunal, regional eller statlig verksamhet.

Underlaget för ansökan får inte innehålla kostnader som inte har en direkt koppling till kulturprojektet eller kostnader som frångår principen om att projektet ska vara ideellt. Exempel på kostnader som vi inte godkänner är reseersättning och arvode till arrangörer och avlönade arrangörer.

När projektet är avslutet ska arrangören lämna en uppföljning till förvaltningen för Kultur & Fritid enligt det som står i ansökan.