När du är sjuk behöver du anmäla frånvaro samma dag som du inte kan närvara i skolan. Du anmäler frånvaro och ansöker om ledighet i Vklass.

Anmäl frånvaro

Du anmäler frånvaro i Vklass Länk till annan webbplats.. Tänk på att du måste göra en frånvaroanmälan varje dag när du är sjuk. Elever som fyllt 18 år rapporterar sin frånvaro själv.

Du kan registrera frånvaro både på vklass.se och i Vklass app.

Ansök om ledighet

Du ansöker om ledighet i Vklass Länk till annan webbplats.. Du behöver alltid ange en anledning till att du ansöker om ledighet.

Du får ett mejl som bekräftelse på din ansökan. Vi skickar ytterligare ett mejl när din ansökan är beviljad eller avslagen. 

Gymnasieförordningen om ledighet

”Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn”.

Rektor har delegerat till elevens mentor att bevilja upp till tre dagar och högst sex dagars ledighet sammanlagt under ett läsår. Ledighet utöver detta beviljas av rektor.

Skolans rutiner för ledighet

  • Mentor och rektor ska i första hand se till att eleven klarar sina studier.
  • Med enskilda angelägenheter avses i första hand sådana angelägenheter som kan vara svåra eller omöjliga att själv planera, som till exempel bröllop och begravningar i den nära familjekretsen, mönstring eller arbetsintervjuer.
  • Semester och liknande som kan styras ska förläggas till lovperioder.
  • Om skolan beviljar en elev extra ledighet utöver lovdagarna har skolan ett ansvar för att detta inte ska leda till att eleven drabbas av allvarliga studieproblem. Berörda lärare ska göra en bedömning av den aktuella elevens studiesituation.
    • En förutsättning för att bevilja ledigheten är att eleven har en studiesituation som gör det möjligt för eleven att klara av sina studier tillfredsställande, utifrån både skolans och egna målsättningar. Det ska även finnas en tydlig plan för hur eleven på egen hand ska kunna tillgodogöra sig och redovisa det kunskaper som eleven missar under sin ledighet.
  • För studentresor på skoltid beviljas ingen ledighet.
  • Eleven och vårdnadshavare för omyndig elev tar på sig ett ansvar för att verkligen genomföra återläsning. De bör vara informerade i förväg om att ledighet inte kan vara skäl för att senare få extra stödundervisning.
  • Ledighet ska sökas i god tid.