Stöd på gymnasiet

Gymnasieskolan är skyldig att ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter. Det är rektor som är ansvarig för att utreda elevers behov av stöd.

Alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Det gäller både elever som har lätt att nå skolans kunskapskrav och elever som behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet.

Åtgärdsprogram

Om det vid en utredning visar sig att en elev har behov av särskilt stöd ska man utarbeta ett åtgärdsprogram. Vårdnadshavare får tillsammans med sitt barn möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsprogrammet används av skolan för att planera och utveckla den pedagogiska verksamheten för eleven. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behov som finns, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Utvecklingssamtal

Eleven, elevens vårdnadshavare, mentor/lärare ska ha ett utvecklingssamtal minst en gång varje termin. På utvecklingssamtalet pratar man om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplan, kursplan och kunskapskrav.