Avbrott från gymnasiet

Ungdomar som har avbrutit eller inte har fullföljt sin gymnasieutbildning riskerar i många fall att hamna i en situation där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. Därför har kommunen ett ansvar att hjälpa dig som är under 20 år och har avslutat grundskolan med en väg framåt.

Vi vill att du ska ha möjlighet att utvecklas och växa utifrån dina behov, förutsättningar och mål. Vi stöttar dig att hitta vägen dit, i form av studie- och karriärvägledning och andra insatser.

Kommunala aktivitetsansvaret

Enligt skollagen har alla kommuner ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år. Det innebär att kommunen har skyldighet att hålla sig informerad om hur ungdomar som hoppar av gymnasiet är sysselsatta och erbjuda dom ett lämpligt stöd. Syftet med det kommunala aktivitetsansvaret är att minska riskerna för att ungdomar ska hamna i ett långvarigt utanförskap.

Förebyggande arbete

Gymnasieskolan har skyldighet att ge stödinsatser och erbjuda olika utbildningsalternativ och anpassningar för de ungdomar som har behov av det. Även grundskolan arbetar med att alla elever ska bli behöriga till gymnasiet. Detta bidrar till att begränsa omfattningen av det kommunala aktivitetsansvaret.

Vi erbjuder

  • Vägledningssamtal med studie- och karriärvägledare. Samtalen kan till exempel handla om att motivera, coacha, vidga perspektiv kring arbetslivet eller hitta nya utbildningsalternativ.
  • Arbetsmarknadsenheten erbjuder individuell coachning, stöd i att söka arbete, att skriva CV, intervjuträning, tillgång till rekryteringsträffar med mera.

Övningar

Vi har samlat övningar som kan hjälpa dig när du ska fatta beslut kring utbildningar och arbete.

Se våra övningar Länk till annan webbplats.

Samverkan

Vi arbetar aktivt för att underlätta samverkan mellan olika enheter, förvaltningar och myndigheter som till exempel gymnasieskolorna, arbetsmarknadsenheten, Individ & familjeomsorgen, Kultur & fritid och Arbetsförmedlingen.

Handlingsplan

Kungsbacka kommun har en handlingsplan för hur vi ska arbeta med det kommunala aktivitetsansvaret. I planen beskriver vi syfte, mål och vad vi ska uppnå.

Kontakta oss

Du, eller någon närstående till dig, kan kontakta oss via vår e-tjänst, via mejl eller telefon för att få mer information. Uppgifterna du lämnar använder vi bara för att kontakta dig.