Avbrott från gymnasiet

Ungdomar som har avbrutit eller inte har fullföljt sin gymnasieutbildning riskerar i många fall att hamna i en situation där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. Därför har kommunen ett ansvar att hjälpa dig som är 16-20 år med en väg framåt.

Vi vill att du ska ha möjlighet att utvecklas och växa efter dina behov, förutsättningar och mål. Vi hjälper dig att hitta vägen dit, i form av vägledning eller andra insatser.

Kommunalt aktivitetsansvar

Enligt skollagen har alla kommuner ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år. Det innebär att kommunen har skyldighet att hålla sig informerad om hur ungdomar som hoppar av gymnasiet är sysselsatta och erbjuda dem lämpligt stöd. Syftet med det kommunala aktivitetsansvaret är att minska riskerna för att ungdomar hamnar i ett långvarigt utanförskap.

Förebyggande arbete

Gymnasieskolan har skyldighet att ge stödinsatser och erbjuda olika utbildningsalternativ och anpassningar för de ungdomar som har behov av det. Även grundskolan arbetar med att alla elever ska bli behöriga till gymnasiet. Detta bidrar till att begränsa omfattningen av det kommunala aktivitetsansvaret.

Vi erbjuder

  • Vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare. Samtalen kan till exempel handla om att motivera, vidga perspektiv eller hitta nya utbildningsalternativ.
  • Arbetsmarknadsenheten erbjuder individuell coachning, stöd i att skriva CV, intervjuträning, tillgång till rekryteringsträffar med mera.
  • Få hjälp med att knyta kontakter med arbetsmarknadsenheten, socialtjänst, skola och annan verksamhet.

Samverkan

Vi arbetar aktivt för att underlätta samverkan mellan olika enheter, förvaltningar och myndigheter som till exempel gymnasieskolorna, arbetsmarknadsenheten, Individ & familjeomsorgen, Kultur & fritid och Arbetsförmedlingen.

Handlingsplan

Kungsbacka kommun har en handlingsplan för hur vi ska arbeta med det kommunala aktivitetsansvaret. I planen beskriver vi syfte, mål och vad vi ska uppnå.

Kontakta oss

Du, eller någon närstående till dig, kan kontakta oss via vår e-tjänst, via mejl eller telefon för att få mer information. Uppgifterna du lämnar använder vi bara för att kunna kontakta dig.