Parkeringsregler

Om du ställt bilen så att den hindrar trafiken eller är en trafikfara kan den flyttas. Du kan också få betala en avgift om du parkerat fel.

Två olika sorter av p-böter

Det finns två sorters p-böter, beroende på vilken sorts mark du står parkerad på:

  • parkeringsanmärkning som utfärdas på allmän plats (torg och gator)
  • kontrollavgift som utfärdas på tomtmark (kommunens mark)

Så här betalar du p-böter

  • Står du felparkerad på gator och torg får du en parkeringsanmärkning. Du betalar till bankgiro 5051-6905 (Transportstyrelsen). Du har åtta dagar på dig att betala från dagen när anmärkningen är utskriven.
  • Står du felparkerad på tomtmark får du istället en kontrollavgift. Du betalar till bankgiro 426-4610 (Kungsbacka kommun). Ärendenummer ska anges på meddelanderaden och du har 8 dagar på dig att betala från dagen när kontrollavgiften är utskriven.

Om du inte har betalt i tid får du en påminnelse med samma belopp. Ingen avgift är alltså pålagd.

Påminnelse på kontrollavgiften kommer från företaget Intrum som kommunen samarbetar med i dessa ärenden.

Felparkeringsavgifter

  • 200 kronor: Detta är den lindrigaste typen som man får om man till exempel inte betalat avgiften på en betalparkering eller har stått för länge på en tidsbegränsad parkeringsplats.
  • 300 kronor: Detta belopp får man om man parkerar där det råder parkeringsförbud, till exempel på grund av städning en viss dag, gångfartsområde eller på vändplats.
  • 500 kronor: Detta belopp används vid allvarligare felparkeringar, till exempel på reserverad plats för rörelsehindrad, på gångbana, för nära övergångsställe, på lastplats, på laddplats, med mera.

När det gäller kontrollavgift på tomtmark beslutar markägaren själv, med vissa begränsningar, om parkeringsregler och övervakning. Kontrollavgifterna får inte överstiga de avgifter som kommunen tar ut samt att vägmärken måste finnas på platsen om vilka regler som gäller.

Bestrida parkeringsanmärkning

Om du vill överklaga en parkeringsanmärkning ska du kontakta Polisen. Du kan också be om rättelse om något är felaktigt. Men du ska alltid betala in parkeringsanmärkningen även om du vill bestrida den. Om du får rätt får du tillbaka pengarna i efterhand.

Får du en kontrollavgift har denna utfärdats av det bolag som tomtägaren har anställt för övervakning. På fastigheter ägda av kommunen är det i de flesta fall kommunens egna parkeringsvakter som övervakar, och det är därför kommunen som begär in kontrollavgiften.

Det står på den utskrivna lappen vem du vänder dig till för att bestrida kontrollavgiften. Om det är kommunen som begärt in kontrollavgiften kan du bestrida den genom att skicka in din överklagan till adressen:

Kungsbacka kommun
Teknik Planering
434 81 Kungsbacka

Eller till: teknik.kontrollavgift@kungsbacka.se 

Om det är till kommunen du bestrider kontrollavgiften behöver du inte betala in avgiften innan du fått svar.

Lagar som styr parkeringsreglerna

De lagar som i huvudsak styr parkeringsreglerna är Lagen om felparkeringsavgift (FelPL) och Lagen om kontrollavgifter vid olovlig parkering (LKOP).

Lagen om felparkeringsavgift (FelPL)

Lagen gäller där det finns lokal trafikföreskrift eller reglering enligt trafikförordningen - både inom allmän platsmark och kvartersmark.

Inom allmän platsmark styrs alla parkeringsrestriktioner antingen av lokala trafikföreskrifter, till exempel begränsning av parkering, stanna- och parkeringsförbud, eller genom trafikförordningen. Det kan även handla om förbud att parkera på gångbana eller busshållplats.

På kvartersmark kan det vara lokala trafikföreskrifter eller trafikförordningen som styr, och då är det FelPL som används för övervakning av efterföljandet, men parkeringsbestämmelserna kan också vara civilrättsliga. Det innebär att det är ett markägarbeslut som styr parkeringen (exempelvis reserverade platser), och då kan inte FelPL användas utan istället är det LKOP som styr parkeringen. Du kan läsa mer om LKOP nedan.

Övervakning enligt FelPL kan endast göras av kommunala parkeringsvakter. Polisen är besvärsinstans.

Lagen om kontrollavgifter vid olovlig parkering (LKOP)

Lagen gäller enbart inom kvartersmark men den kan inte användas vid reglering enligt trafikförordningen, även om det är inom kvartersmark. Felparkering till exempel på gångbana inom kvartersmark regleras alltså med FelPL och inte med LKOP.

Medlem i branschorganisationen Svepark

Kungsbacka kommun är medlem i branschorganisationen Svepark. Det innebär att vi har förbundit oss att följa deras etiska regler för parkeringsverksamheten. Läs mer på Sveparks webbplats Länk till annan webbplats..