Här hittar du information om de mättjänster som du kan beställa hos oss.

Utstakning och lägeskontroll

Utstakning eller utsättning innebär att vi markerar ut på plats var byggnaden ska stå innan byggnadsarbetena påbörjas.

Detta säkerställer att byggnaden blir uppförd på rätt plats inom fastigheten och med den golvnivå som angivits i bygglovet. Det är kommunen som utför utstakningen, men du kan också välja att göra det i egen regi och då anlita någon annan sakkunnig med mätningsteknisk färdighet.

Beställa utstakning och lägeskontroll

I ditt startbesked står det om det om du behöver utstakning för ditt bygge. Där står också om du behöver göra en lägeskontroll så att byggnaden hamnar på rätt ställe enligt bygglovet.

Lägeskontrollen bör göras när grundelementen är på plats och före gjutningen. Lägeskontroll utförs inom fem arbetsdagar efter att din beställning kommit in till oss.

Du beställer utstakning och lägeskontroll i vår e-tjänst.

Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning märks ut på marken.

Dela upp utstakningen

Om det är stora nivåskillnader där byggnaden ska placeras och det krävs omfattande sprängning eller andra markarbeten rekommenderar vi att du delar upp utstakningen i två delar.

  1. Först görs en grovutstakning där vi markerar byggnadens hörn och sätter ut en byggfix/höjdfix, som kan användas som utgångshöjd vid byggnationen. När detta är gjort kan markarbetena påbörjas.
  2. Efter att markarbetena är klara ska en finutstakning göras. Det räcker inte enbart med en grovutstakning. Om det inte krävs några omfattande markarbeten kan en finutstakning göras vid första besöket. Det innebär att byggnadens hörn markeras och utdragslinjer skapas, vanligtvis för två väggytterliv per byggnad

I detta fall markeras byggfixen vid finutstakningen. Markentreprenörer och grundläggare använder dessa utdragslinjer under byggnationen för att behålla noggrannheten i byggnadens placering och rätvinklighet.

Om finutstakningen föregåtts av en grovutstakning så görs företrädesvis utstakningens markeringar på marksten av betong i flisbädden eller på profilbrädor. Material för detta ska i så fall tillhandahållas av entreprenören på plats. I annat fall markerar vi utdragslinjer punkterna ovan.

Byggfix – Höjdfix

En byggfix, också kallad höjdfix, sätts ut i samband med grov- eller finutstakningen.

Besked om lägeskontroll

I protokollet för tekniska samrådet och i startbeskedet får du besked om lägeskontroll ska utföras. Vid en lägeskontroll kontrollerar vi att byggnationen stämmer överens med utstakningen och bygglovet. Efter lägeskontrollen får du ett lägeskontrollsbevis som du behöver för att få slutbesked.

Utstakning och lägeskontroll i egen regi

Om du i stället vill anlita en sakkunnig och göra det i egen regi ska det godkännas av Geodataavdelningen. När du gör utstakning och lägeskontroll i egen regi är det byggherren som har huvudansvaret för att utsättningen sker enligt beviljat bygglov och att redovisning av mätdata och lägeskontrollsintyg skickas till Kungsbacka kommun. När utstakning och lägeskontroll görs i egen regi frånsäger sig Kungsbacka kommun allt ansvar vid eventuella fel.

Ansök om tillstånd att göra utstakning och lägeskontroll i egen regi Länk till annan webbplats.

Att tänka på vid utstakning och lägeskontroll i egen regi

Inmätning och utsättning vid utstakning och lägeskontroll i egen regi ska utföras med totalstation.

När lägeskontrollen är klar ska denna och redovisning av mätdata skickas in till Bygglovsavdelningen via e-tjänsten: Ansöka om tillstånd att göra utstakning och lägeskontroll i egen regi Länk till annan webbplats.

Det du behöver skicka in är:

  • Lägeskontrollintyg
  • Inmätningsdata för den inmätta byggnadens hushörn (färdig fasad)
  • Inmätt golvhöjd

Mätdata ska redovisas i koordinatsystem: Sweref 99 12 00 och RH 2000, i dwg-format.

Slutbesked kan inte beviljas innan informationen är inskickad och vi kan inte heller godkänna kommande beställningar av utstakning i egen regi.

Observera att om mätdata inte redovisas har Kungsbacka kommun rätt att utföra lägeskontroll och debitera nedlagd tid. Tänk på att om du gör ändringar eller skickar in en ny bygglovsansökan så behöver du också göra en ny ansökan om utstakning och lägeskontroll i egen regi.

Lantmäteri och fastighetsgränser

Fastighetsbildning är Lantmäteriets ansvar. Fastighetsbildning är det gemensamma namnet för åtgärder som bildar nya fastigheter (avstyckning, klyvning och sammanläggning) eller ombildar fastigheter (fastighetsreglering). Lantmäteriet har det övergripande ansvaret för fastighetsbildningen inom kommunen och handlägger ärenden om fastighetsgränser.

Mer information finns på Lantmäteriets webbplats. Länk till annan webbplats.

Vem äger en fastighet

Du kan använda e-tjänsten ”Vem äger fastigheten?” då kan du för att ta reda på vem som äger en fastighet. Tjänsten finns på Lantmäteriets hemsida. Länk till annan webbplats.