Ett hustak med solceller mitt i ett grönt bostadsområde 

Funderar du på att installera solceller så är Solkartan ett bra verktyg att börja med. I kartan kan du enkelt zooma in och klicka på din fastighets tak och se om det lämpar sig för solelproduktion.

Det finns en solkarta över de västra delarna av Kungsbacka. Solkartan visar hus i de västra delarna av kommunen och visar hur mycket el du potentiellt skulle kunna utvinna från solceller om de fanns där. I solkartan finns en förklaring på om takytan ger strålande, lovande eller tveksamt med sol.

Solkartan (Kungsbacka kommun) Länk till annan webbplats.

Vilken information finns i kartan?

När du öppnar kartan och klickar på en fastighet får du upp en informationsruta. I den står hur mycket takyta för solenergi fastigheten har och hur mycket potentiell solenergi som solceller skulle kunna generera per år. Det finns också information om koldioxidbesparingen som kan göras med solel och koldioxidbesparing som kan göras med solvärme. Beräkningen för koldioxidbesparing baseras på en Nordisk elmix, där 1 kilowattimme (kWh) i genomsnitt ger cirka 100 gram utsläppt koldioxid.

Solstrålningen är indelad i tre klasser:

  • Strålande
  • Lovande
  • Tveksam
Solstrålningens tre klasser

Energiklass

kWh/m2/år

Takyta

Potential för solel

Potential för solvärme

Strålande

> 1 000

441 m2

7 491 kWh/år

216 653 kWh/år

Lovande

950 - 1 000

161 m2

27 323 kWh/år

79 033 kWh/år

Tveksam

< 950

120 m2

Låg potential

Låg potential

Förklaring till tabellen

Takyta

Den takyta som är installerbar är cirka 80 procent av den totala ytan. I den ytan ingår även den takyta som behövs för underhåll och besiktningar samt yta som faller bort på grund av skorstenar, ventilationsschakt och liknanden. För platta tak bör den installerbara ytan halveras eftersom moduler oftast placeras uppvinklade. Rader med solceller måste separeras för att inte moduler ska skugga varandra.

Potential för solel

Beräkningar grundas på en verkningsgrad för solceller som är 16 procent för en standardmodul av kristalliskt kisel med mått 1 x 1,6 kvadratmeter. Systemförluster från sol till är 10 procent, det resulterar i en systemverkningsgrad på 14,4 procent.

Potential för solvärme

Beräkningen grundas på en verkningsgrad för solvärmepaneler som är antaget till 50 procent. Verkningsgraden för solvärmeanläggningar varierar mycket beroende på typ och lutning. En solfångaranläggning kan användas till tappvarmvatten och/eller som en del av ett uppvärmningssystem.

Finns ingen data om ditt hus i kartan?

Höjddata bygger på den laserscanning som kommunen gjorde år 2021.

Om det inte finns någon data kan det vara så att byggnaden har byggts efter att laserskanningen utförts.

En del byggnader i kartan kan ändå sakna information om solinstrålning. Då kan det vara så att lutning och solexponering av taket inte har kunnat fastställas på grund av höjdinformation.

Solkartans beräkningar kan skilja sig från den beräknade solelproduktionen som anges i solcellsofferter. Då är det bra att känna till att solkartan bygger på vissa antaganden och inte ger en exakt bild.

Det kan också beror på takets material. Att laserstrålarna absorberats istället för reflekterats, då har väldigt lite eller ingen höjddata kunnat fångas.