Solceller eller solfångare

Ett hustak med solceller mitt i ett grönt bostadsområde 

Du kan behöva bygglov om du vill montera solceller eller solfångare på ditt hus. Det som avgör är till exempel om de följer husets form eller om byggnaden de ska monteras på klassas som särskilt värdefull.

Är din fastighet lämpad för solel?

Visste du att du kan ta reda på hur mycket potentiell solel och solvärme din fastighet kan generera? I Kungsbackas solkarta hittar du information om hur mycket du kan spara på solel och om din fastighet har strålande, lovande eller tveksam potential för att producera solel.

Solkartan

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver ansöka om bygglov om:

 • Solcellspaneler och solfångare vinklas uppåt eller utåt från byggnadens form, exempelvis för att takets lutning är platt eller låglutande.
 • Solcellerna är integrerade i tak eller fasadmaterial (exempelvis takpannor med integrerade solceller) och bytet innebär att fasaden eller taket väsentligt ändrar form eller färg.
 • Byggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull.
 • Fastigheten ligger i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt.
 • Det står i detaljplanen att solceller eller solfångare kräver bygglov.
 • Fastigheten ligger inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.

Du behöver inte ansöka om ett bygglov om:

 • Din fastighet ligger utanför detaljplan.
 • Solcellspanelerna ska stå fristående på marken utan att vara hopbyggda så att de liknar en byggnad.

Detta gäller för din fastighet

Ta reda på om din fastighet ligger i ett område där bygglov behövs för att montera solcellspaneler eller solfångare. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

Gäller detaljplan för fastigheten?

Ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanerat område. Det gör du med hjälp av vår webbkarta Länk till annan webbplats..

Det kan finnas planbestämmelser som reglerar takens kulör, material och utformning. Om solcellerna strider mot någon planbestämmelse så är det inte säkert att du kan få bygglov för dem.

Är byggnaden kulturklassad?

Ta reda på om byggnaden är klassad eller om den ligger i ett bebyggelseområde som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt. Du kan ta reda på om ditt hus ingår i inventeringen och se vilken klassificering det har. Det gör du med hjälp av vår webbkarta Länk till annan webbplats..

Så här gör du i webbkartan:

 1. Välj Kultur
 2. Kartlager Bebyggelseregistret
 3. Leta upp ditt hus i kartan

Är området kulturklassat?

Ta reda på om byggnaden är klassad eller om den ligger i ett bebyggelseområde som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt. Du kan ta reda på om ditt hus ingår i inventeringen och se vilken klassificering det har. Det gör du med hjälp av vår webbkarta Länk till annan webbplats..

Så här gör du i webbkartan:

 1. Välj Kultur
 2. Kartlager Kulturmiljöprogram
 3. Leta upp ditt hus i kartan

Ligger fastigheten inom ett riksintresse?

I vår kommun har vi områden av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden.

Kolla om din fastighet ligger inom ett av Försvarsmaktens påverkansområden. Du kan ta reda på om ditt hus ligger i ett sådant område med hjälp av vår solkarta Länk till annan webbplats..

Inom totalförsvarets påverkansområden krävs bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare på byggnader. Anledningen är att det en risk att solcellspaneler på vissa platser medför skada på riksintresse för totalförsvarets militära del genom elektromagnetisk störning.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad.

5 320 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad.

6 650 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och gäller inte ett enbostadshus eller komplementbyggnad.

10 640 kronor

 

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Takplansritning

En takplansritning visar själva byggnaden med solcellerna uppifrån så att det går att se hur solcellerna ska placeras på taket.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått.
 • Hela byggnaden ska vara med på planritningen, och du ska tydligt markera solcellerna.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Du behöver inte alltid lämna in en takplansritning, men det kan i vissa fall krävas. Istället kan du redovisa på en situationsplan var solcellerna ska placeras.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens fyra sidor sett rakt framifrån.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna och ska visa solcellernas placering.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Pdf, 274.2 kB.

Situationsplan

Du kan hämta en karta gratis från webben eller via vårt kundcenter Kungsbacka direkt Länk till annan webbplats..

Om du skriver ut din karta själv från kommunens karta behöver den inte vara skalenlig. Du skriver ut kartan genom funktionen "Exportera" i menyn till vänster i kartan. Hämta en karta över din fastighet från kommunens karta Länk till annan webbplats.

Några sista saker att tänka på

Om du bor i ett område som har kulturhistoriskt värde, till exempel Västra villastaden, vissa delar av centrum och på Särö behöver du söka bygglov för att sätta upp solceller.

I dessa områden behöver du placera solcellerna på den sida av taket som vetter från gatan för att vi ska kunna säga ja till din ansökan. Det vill säga att man inte ska kunna se solcellerna om man står på gatan och tittar mot ditt hus.

Ta reda på om ditt hus ligger inom inom kommunens kulturmiljöprogram via kommunkartan Länk till annan webbplats..

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.