Grå stenmur med planteringar över

Om du vill sätta upp en mur eller stödmur är det framför allt höjden och var muren ska vara placerad som avgör om du behöver bygglov.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver bygglov om:

 • muren är högre än 45 centimeter.
 • muren ska skydda en uteplats, men är högre än 1,8 meter, eller inte ligger inom 3,6 meter från bostadshuset eller du inte kan få grannens skriftliga medgivande.
 • muren ska vara utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse, vara placerad närmare tomtgräns än 4,5 meter och du inte kan få grannens skriftliga medgivande.

Du behöver inte bygglov om:

 • muren är 45 centimeter eller lägre.
 • muren ska skydda en uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Muren får då vara högst 1,8 meter. Det gäller om du placerar muren inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om de två första kraven är uppfyllda kan du placera muren närmare tomtgränsen om din granne lämnar ett skriftligt medgivande.
 • ditt en- eller tvåbostadshus ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse och du placerar muren minst 4,5 meter från tomtgräns. Om din granne lämnar ett skriftligt medgivande kan du placera muren närmare tomtgräns.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Om du ska bygga en stödmur innanför detaljplanerat område behöver du oftast också söka marklov. Läs mer om vad som gäller för marklov.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Mur

Avgiften blir:

 • 8 400 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 10 800 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 13 200 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 15 600 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Situationsplan på kommunens kartunderlag

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var muren ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan.
 • Rita in mått på murens längd.
 • Från tomtgränsen ska du rita in två vinkelräta avstånd till muren som låser murens placering.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

När du gått igenom stegen ovan är redo att beställa en karta. Beställa karta för bygglov, marklov och anmälan Länk till annan webbplats.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa muren sett rakt framifrån, från respektive sida.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa muren från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från muren till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut. Om inte marknivåerna ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Sektionsritning

En sektionsritning är ett tvärsnitt av muren som visar muren i genomskärning och hur den förankras i marken.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • Den ska visa murens höjd.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.
 • Om muren har flera höjder behöver du skicka in en sektionsritning per höjd.

Förslag till kontrollplan

Det är inget krav på att lämna in kontrollplanen för att få bygglov, men det kan förenkla för dig att börja bygga. Lämnar du in förslaget till kontrollplanen redan från början kan du få startbesked samtidigt som bygglovet. Du behöver alltid få ett startbesked för att få bygga, även om du har fått ett bygglov. 

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Pdf, 218.5 kB.

Exempelritning för mur och markuppfyllnad Pdf, 1.1 MB.

Några sista saker att tänka på när du ska bygga mur

Exempelritningar

Exempelritningar för murar och markuppfyllnad Pdf, 1.1 MB.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.