Grönlummigt område man ser ett tag på ett radhus med takkupor

Du behöver göra en anmälan eller söka bygglov om du vill bygga en eller flera takkupor på ditt hus. Vad du behöver göra beror på hur stora och hur många kupor du vill bygga.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver göra en anmälan så länge:

 • du bygger högst två takkupor om det efter uppförandet finns högst två takkupor på bostadshuset.
 • takkupan inte innebär något ingrepp i bärande konstruktion, till exempel takstolar.
 • takkupan inte tar upp mer än halva takfallet på bostadshuset.
 • kuporna ska byggas på ett en- eller tvåbostadshus.

Du behöver istället ansöka om ett bygglov om:

 • du ska bygga kuporna på ett annat hus än ett en- eller tvåbostadshus.
 • det redan finns två kupor på huset, eller att det blir fler än två med de du vill bygga nu.
 • takkuporna påverkar den bärande konstruktionen, som till exempel takstolar.
 • takkuporna tillsammans blir större än halva takfallet.
 • kommunen har bestämt i en detaljplan att det behövs bygglov för attefallstakkupor
 • din fastighet finns nära en flygplats eller i ett område som är av riksintresse för totalförsvaret
 • din fastighet finns i ett område som är särskilt värdefullt, till exempel med tanke på kulturmiljö

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Läs mer om attefallstakkupor på Boverket Bygglovsbefriade takkupor - PBL kunskapsbanken (Boverket) Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden för bygglov?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Hur lång är handläggningstiden för attefall?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden Länk till annan webbplats.

Vad kostar det?

Kostnad för karta är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Du ska skicka in en anmälan.

7 315 kronor

Du söker bygglov som följer detaljplan och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

10 640 kronor

Ditt bygglov följer inte detaljplanen eller är utanför detaljplanerat område och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

14 630 kronor

Du söker bygglov som följer detaljplan och behöver ha ett tekniskt samråd.

19 950 kronor

Ditt bygglov följer inte detaljplanen eller är utanför detaljplanerat område och behöver ha ett tekniskt samråd.

23 940 kronor

 

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din anmälan eller ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa takkupans sidor sett rakt framifrån, från respektive sida.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och du ska tydligt markera den tillkommande takkupan.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna runt byggnaden ser ut.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Planritning

En planritning visar själva byggnaden med takkupan uppifrån så att det går att se hur takkupan påverkar planlösningen.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått på takkupan och vara i skala 1:100.
 • Hela byggnaden ska vara med på planritningen, och du ska tydligt markera den tillkommande takkupan.
 • Det ska framgå vad de befintliga rummen har för funktion, till exempel sovrum eller badrum.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.

Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning genom takkupan och befintlig byggnad.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • Den ska visa takvinkel och rumshöjd i takkupan och befintlig byggnad.

Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Ritningar över nuvarande utseende

Fasad- plan- och sektionsritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. Tänk på att du måste kontrollera att ritningarna stämmer med verkligheten.

Du kan få ut gamla bygglovsritningar från kommunens arkiv. Kopior på handlingar för bygglov. Länk till annan webbplats.

Konstruktionsritning

Konstruktionsritningar, även kallade K-ritningar, beskriver husets uppbyggnad ner till en detaljnivå. Beroende på utformningen av takkupan kan du behöva lämna in:

 • teknisk sektion genom grund, vägg och tak. Den kan också kallas sektion genom klimatskal och visar de delar av byggnaden som gränsar mot den yttre omgivningen, det vill säga ytterväggar, tak, golv/grund, fönster och dörrar.
 • takstolsplan med redovisning av upplag, pelare och balkar.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Pdf, 274.2 kB.

Tips!

Om du bor utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse kan du göra en liten tillbyggnad på ett en- och tvåbostadshus utan anmälan eller bygglov.

Läs mer om vad som gäller på Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Steg 3 – Skicka in din anmälan eller ansökan

Nu är du redo att skicka in din anmälan eller ansökan, använd vår e-tjänst.

En sista sak att tänka på

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.