En man lyfter upp material till ett Attefalls hus i trä som håller på att byggas

Attefallshus är en byggnad på max 30 kvadratmeter som du kan bygga på din fastighet om du redan har ett en- eller tvåbostadshus. Ett attefallshus kan till exempel användas till förråd, garage, växthus, gäststuga eller bostadshus.

Vid en attefallsåtgärd kan du bortse från de flesta av detaljplanens bestämmelser och till exempel bygga på mark som man inte får bygga på, så kallad prickad mark. För att bygga ett attefallshus behöver du oftast inte bygglov, däremot behöver du göra en anmälan.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver göra en anmälan så länge:

 • byggnaden inte överstiger 30,0 kvadratmeter byggnadsarea. Om du redan har ett eller flera attefallshus på din tomt får de tillsammans inte vara mer än 30,0 kvadratmeter.
 • byggnadens nock är lägre än 4,0 meter från marken.
 • byggnaden ska vara 4,5 meter eller mer från gräns, eller närmare om grannen har sagt ja till det.
 • det redan finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • byggnaden är fristående, men ska ligga i närheten av bostadshuset.

Du behöver istället ansöka om ett bygglov om:

 • byggnaden ska ligga närmare järnväg än 30,0 meter.
 • byggnaden ska ligga närmare gränsen än 4,5 meter och gränsen är mot en allmän plats till exempel en väg, gata eller parkmark, eller mot allmän väg utanför detaljplan.
 • kommunen har bestämt i en detaljplan att det behövs bygglov för attefallshus.
 • din fastighet finns nära en flygplats eller i ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • din fastighet finns i ett område som är särskilt värdefullt, till exempel med tanke på kulturmiljö.

Om du är osäker på vad som gäller för dig

I detaljplanen kan du ta reda på om din fastighet gränsar mot en allmän plats. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Du kan ta reda på vilka områden och byggnader som räknas som kulturhistoriskt värdefulla. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Läs mer om attefallshus på Boverket Detta gäller för attefallshus (Boverket) Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Attefallshus eller attefallsbostadshus om du inte behöver ha ett tekniskt samråd

7 315 kronor

Attefallshus när du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 300 kronor

Attefallsbostadshus om du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 965 kronor


I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din anmälan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska:

 • vara ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • vara måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • vara skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din anmälan:

Situationsplan på kommunens kartunderlag

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var byggnaden ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan.
 • Byggnadens yttermått ska finnas med.
 • Från tomtgränsen ska du rita in tre vinkelräta avstånd till byggnaden som låser byggnadens placering.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotype, utan bara lägga till det du ska bygga.

När du gått igenom stegen ovan är redo att beställa en karta. Beställa karta för bygglov, marklov och anmälan Länk till annan webbplats.

Planritning

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur byggnaden ska vara utformad och användas, till exempel om det är en gäststuga, ett garage eller växthus.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått, vara möblerade och i skala 1:100. Om utrymmet till exempel ska vara förråd räcker det att skriva ”förråd” i utrymmet.
 • Det ska finnas en planritning för samtliga våningsplan.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning genom byggnaden och ska visa hur den är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa färdig golvhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken.

Det ska finnas skalangivelse och skalstock som är ett måttsatt skalstreck som visar skalan på ritningen.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens fyra sidor sett rakt framifrån.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna ser ut nu och hur de kommer att se ut efter byggnation. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns eller till där befintliga och kommande marknivåer möts. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Förslag till kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. En kontrollplan är ett kravställande dokument som säkerställer att nödvändiga kontroller görs under projektets gång och att det kan antas komma att uppfylla samhällets krav när det är färdigt. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta.

För attefallshus som är komplementbyggnad räcker det med att du som byggherre tar fram en kontrollplan för ditt projekt.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • hur kontrollerna ska utföras, på vilket sätt och mot vad kontrollen ska stämmas av mot
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Länk till annan webbplats.

För attefallshus som är komplementbostadshus (självständig bostad) så behöver du anlita en kontrollansvarig. Din kontrollansvarige hjälper dig då att ta fram ett förslag till kontrollplan. Om du är osäker på om du behöver en kontrollansvarig för ditt projekt så kan du kontakta bygglovsavdelningen.

Du hittar behöriga kontrollansvariga på certifieringsorganens webbplatser:
Hitta kontrollansvarig (RISE) Länk till annan webbplats.
Hitta kontrollansvarig (Kiwa) Länk till annan webbplats.

I vissa fall måste du också lämna in:

Godkännande från granne – om du bygger närmare gräns än 4,5 meter

Grannen ska på situationsplanen skriva sin signatur, namnförtydligande, samt vilken fastighet de representerar. Samtliga ägare till grannfastigheten ska skriva på.

Konstruktionsritningar – om byggnaden ska ha en komplicerad konstruktion

Konstruktionsritningar, även kallade K-ritningar, beskriver husets uppbyggnad ner till en detaljnivå. Ritningarna består av:

 • teknisk sektion genom grund, vägg och tak. Den kan också kallas sektion genom klimatskal och visar de delar av byggnaden som gränsar mot den yttre omgivningen, det vill säga ytterväggar, tak, golv/grund, fönster och dörrar
 • grundplan
 • mellanbjälklagsplan (om sådant finns) med redovisning av upplag, pelare och balkar
 • takstolsplan med redovisning av upplag, pelare och balkar

Tekniska handlingar – om du bygger ett komplementbostadshus

 • Dagvattenhantering (visas enklast på situationsplanen)
 • Redovisning av byggnadens UM-värde (du behöver lämna in hela beräkningen av värmegenomgångskoefficient (UM) av en certifierad sakkunnig)
 • Beskrivning av ventilation
 • Redovisning av byggnadssätt (lösvirke, prefab, volymelement eller leverans av nyckelfärdigt hus)

Redovisning av brandskydd – om du bygger ett komplementbostadshus eller nära en befintlig byggnad

Du behöver bland annat beskriva hur brandskyddet är utformat om huset placeras närmre än åtta meter från ett befintligt hus, samt att det finns den utrustning som krävs för bostadshus.

Exempel på hur ritningarna kan se ut

Exempelritningar för nybyggnad av garage Pdf, 1.1 MB.

Några sista saker att tänka

 • Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.
 • Ska du ansluta attefallshuset till kommunalt vatten och avlopp, för ett kök, pentry, toalett eller dusch behöver du anmäla det till kommunens VA-avdelning. Vid anslutning betalar du en bostadsenhetsavgift. Om du ska ha kök/pentry, WC och dusch i byggnaden är avgiften enligt årets taxa 46 220 kronor. Om du endast ska ha WC och dusch och byggnaden inte är större än 30 kvadratmeter är avgiften 23 110 kr. Du gör din anmälan här: Anmäl VA-anslutning Länk till annan webbplats.
 • Ska du ansluta ditt attefallshus till enskilt avlopp, med ny eller redan befintlig anläggning, så behöver du göra en ansökan till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Du anmäler anslutningen här Ansöka om enskilt avlopp - Kungsbacka kommun. Länk till annan webbplats.
 • När du gör en anmälan kommer vi att fråga efter vad för material och färg du har på tak, väggar, dörrar och fönsterkarmar. Se till att ha NCS-, eller RAL-koden för det redo.
 • När du bygger ett komplementbostadshus behöver du alltid en kontrollansvarig. När du gör en anmälan behöver du lämna olika uppgifter om den som ska vara kontrollansvarig. Du hittar behöriga kontrollansvariga på certifieringsorganens webbplatser: Personcertifikat  Länk till annan webbplats. och Kiwa Bygg och Energi Länk till annan webbplats.

Steg 3 – Skicka in din anmälan

Nu är du redo att skicka in din anmälan, använd vår e-tjänst.