K-märkta hus

Ett hus med historia är värdefullt på flera sätt. Det ger platsen karaktär och identitet, och det finns ofta en historia som berättar något beroende på när huset är byggt, viken arkitektur det har och vilka som bott där tidigare.

Ett hus med kulturhistoriska värden ställer krav på dig som husägare. Grundregeln är att behålla byggnadens kulturhistoria och arkitektur i så lång utsträckning som möjligt genom att exempelvis använda material och metoder som stämmer överens med byggnadens originaluttryck. Det ställs också krav när du bygger nytt i ett område som har kulturhistoriska värden.

Inventering över kulturhistorisk värdefulla byggnader

För några år sedan inventerades alla kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Halland och samlades i en databas. Husen kategoriserades i tre klasser: A, B och C. A innebär att huset har ett mycket högt kulturhistoriskt värde, B innebär ett högt kulturhistoriskt värde och C att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde. Detta är ett verktyg för att uppmärksamma hus med kulturhistoriskt värde och innebär inte att de utpekade husen är mer skyddade än andra. Det finns även hus med kulturhistoriskt värde som inte ingår i inventeringen.

I webbkartan kan du se om ditt hus ingår i inventeringen

Du kan ta reda på om ditt hus ingår i inventeringen och se vilken klassificering det har. Det gör vi med hjälp av vår webbkarta Länk till annan webbplats..

Så här gör du i webbkartan:

  1. Välj Kultur
  2. Kartlager Bebyggelseregistret
  3. Leta upp ditt hus i kartan

Om du äger ett hus med kulturhistoriska värden

Du måste alltid söka bygglov om du vill renovera eller bygga om ett hus som är av kulturhistoriskt värde. Din ansökan bedöms utifrån husets kulturhistoriska kvaliteter, karaktär, arkitektur, placering i landskapet, utformning och skala.

Du kan också kontakta vår kommunantikvarie och få råd och tips kring byggnadsvård och innan du ska bygga om eller bygga till ditt hus.

Olika typer av skydd för värdefulla hus

Ett hus kan ha olika typer av skydd. Det starkaste skyddet är att förklara byggnaden som byggnadsminne. Länk till annan webbplats. Det är Länsstyrelsen som gör det och skyddet regleras av Kulturmiljölagen. Om ett byggnadsminne ska ändras måste Länsstyrelsen godkänna det och du kan samtidigt söka bidrag för underhållskostnader hos Länsstyrelsen.

Om byggnaden ingår i en miljö som är förklarad som Riksintresse för kulturmiljövården Länk till annan webbplats. får du inte göra ändringarna som stör riksintressets värden. Det är kommunens ansvar att se till att ny bebyggelse inte stör riksintresset. Länsstyrelsen avgör om det innebär en påtaglig skada och kan vid exempelvis en planprocess anmärka på detta. I Kungsbacka finns 12 riksintressen för kulturmiljövården.

Om byggnaden ligger inom kommunens kulturmiljöprogram Länk till annan webbplats. så tar kommunen hänsyn till miljöns sammantagna värden och prövar detta i bygglovsprocessen.

I detaljplanen kan kommunen skydda byggnader mot att rivas och ge olika typer av skyddsbestämmelser: rivning (r), varsamhets- (k) eller skyddsbestämmelser (q).