Om du vill bygga ett hus på en ny plats utanför detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga över huvud taget är möjligt att bygga.

Steg 1 - Ta reda på om du behöver förhandsbesked

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område har den inte någon byggrätt. Om du vill bygga något på fastigheten behöver kommunen därför utreda om det är lämpligt att bygga det du vill på den avsedda platsen, vi gör då en så kallad lokaliseringsprövning.

I detaljplanen kan du ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanerat område. Detaljplaner hittar du i kommunens karta Länk till annan webbplats.

När du ansöker om förhandsbesked gör vi enbart en lokaliseringsprövning. Därför kräver en ansökan om förhandsbesked inte lika många handlingar som en bygglovsansökan. Till exempel behöver du inte ta fram detaljerade ritningar på det du vill bygga.

Du kan också välja att ansöka om bygglov direkt. Då gör vi både lokaliseringsprövningen och bygglovsprövningen samtidigt. Då behöver du ta fram alla handlingar som krävs för en bygglovsansökan.

Vi prövar en ansökan om förhandsbesked mot lagstiftningen, till exempel plan- och bygglagen och miljöbalken, kommunens översiktsplan och vägledande domar.

Kungsbacka kommuns översiktsplan

Läs mer om förhandsbesked hos Boverket. Förhandsbesked (Boverket) Länk till annan webbplats.

Nya bostäder behöver lokaliseringsprövning

En lokaliseringsprövning behövs när det blir fler bostäder på en fastighet utanför detaljplanerat område och inget positivt förhandsbesked finns. Det gäller till exempel:

  • nya bostäder i nya byggnader
  • nya bostäder i befintliga byggnader, som ändring av garage till bostad eller fler lägenheter i befintlig bostad (om du inte använder attefallsåtgärderna).

Avstyckning

Lantmäteriet beslutar om avstyckning och reglering av fastigheter, samt övriga rättighetsfrågor som till exempel servitut och äganderätt. Beroende på om din fastighet ligger inom eller utom detaljplanerat område ska du ansöka på olika sätt.

  • Om den fastighet du vill stycka av ligger utanför detaljplanerat område, behöver du först ansöka om förhandsbesked hos kommunen.
  • Ligger din fastighet inom detaljplan, kan du ansöka direkt hos Lantmäteriet utan att söka förhandsbesked.

I detaljplanen kan du ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanerat område. Detaljplaner hittar du i kommunens karta Länk till annan webbplats.

Dela en fastighet genom en avstyckning (Lantmäteriet) Länk till annan webbplats.

Bindande beslut

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år från det att beslutet vinner laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet.

Kommunen kan under de två åren inte neka ett bygglov om ansökan stämmer helt med ditt förhandsbesked. Kommunen kan däremot avslå en bygglovsansökan på grund av sådant som inte ingår i förhandsbeskedet. Det kan till exempel vara byggnadens exakta placering, höjd, utformning eller färgsättning.

Både ett positivt och negativt beslut om förhandsbesked går att överklaga.

Överklaga bygglov - bygglov steg för steg

Avgiften för att söka förhandsbesked är 24 605 kronor.

Steg 2 - Förbered din ansökan

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Karta

Kartan ska visa var du har tänkt att placera byggnaden, var infartsvägen till byggnaden ska vara, samt hur du har tänkt att eventuellt avstycka fastigheten. Befintliga fastighetsgränser ska vara inritade på kartan. Kartan ska vara aktuell och det ska vara lätt att orientera sig.

Kontakta kommunens Geodata-avdelning, via kundcentret Kungsbacka direkt, om du vill ha en gratis karta till din ansökan om förhandsbesked.

Intyg från VA-förening - om du ska koppla avloppet till en VA-förening

Om du har tänkt att koppla avloppet till en VA-förening behöver du ett intyg från samfällighetsföreningen. Intyget ska vara signerat av ordförande i VA-föreningen.

Om du har tänkt att ordna vatten och avlopp via en enskild anläggning eller via det kommunala nätet ska du skriva det i din ansökan.

Verksamhetsbeskrivning - om det är en ny verksamhet eller generationsväxling

Om din ansökan gäller en ny verksamhet behöver du bifoga en verksamhetsbeskrivning. Ange vad för typ av verksamhet det gäller, antal anställda, antal kunder, antal transporter och förväntad påverkan på trafiken. Du behöver också redovisa parkeringsmöjligheter och tillgängligheten mellan parkeringsplatsen och byggnaden.

Vid generationsväxling behöver du bifoga en kort verksamhetsbeskrivning där det står vilken typ av verksamhet som bedrivs och varför det finns ett behov av att bo på fastigheten för verksamhetens fortsatta drift. Du behöver också lämna in uppgifter om verksamhetens omsättning, om den bidrar till någon hel- eller deltidsanställning och om den är säsongsbetonad eller inte.

Bullerutredning - om platsen ligger nära järnväg eller en större väg

Om platsen du vill bygga på ligger nära en större väg eller järnväg kan du behöva lämna in en bullerutredning. Du beställer utredningen från en sakkunnig som gör utredningen.

Strandskyddsdispens - om platsen ligger inom strandskyddat område

Om platsen du vill bygga på har strandskydd behöver du ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddsdispens och förhandsbesked prövas i separata ärenden. Om det är ett mindre vattendrag kan länsstyrelsen upphäva strandskyddet. Kommunen rekommenderar dig att få strandskyddsfrågan utredd innan du ansöker om förhandsbesked.

Strandskydd

Steg 3 - Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din anmälan, använd vår e-tjänst!

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du får ett beslut.