Vanliga ord om bygglov

Söker du bygglov och förstår inte alla ord och begrepp? Här förklarar vi de vanligaste orden och begreppen som handlar om bygglov.

Byggnadsarea (BYA)

Byggnadsarea är den area som byggnaden tar upp på marken. Man räknar även med utstickande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark. Man räknar alltså inte med antal våningar eller höjd. Det är ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas.

Boarea (BOA)

Boarea är den ytan i huset där man bor. Förenklat kan man säga att det är ytan innanför ytterväggarna med undantag för biarea.

Biarea

Med biarea (biyta) menar man oftast den del av bostaden som är bostadskomplement som till exempel ett förråd för förvaring.

Bruttoarea (BTA)

Bruttoarea är den sammanlagda ytan av våningsplanen. Bruttoarean begränsas av ytterväggens utsida. I bruttoarean ingår indragen mellanvåning (entresolvåning).

Öppenarea (OPA)

Öppenarea är en area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och som omsluts helt eller delvis av öppna sidor. I öppenarea inräknas balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, taktäckt uteplats, öppet garage och liknande.

Beräkningsgrundande fasad

När man ska räkna ut en byggnads byggnadshöjd behöver man först bestämma vilken fasad som är den så kallade beräkningsgrundande fasaden. Oftast är det den fasad som ger störst allmän påverkan, vilket nästan alltid är den fasad som ligger närmast gatan.

Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Om du ska bygga om din villa är det alltså du som är byggherre.

Byggherrens ansvar - PBL kunskapsbanken (Boverket) Länk till annan webbplats.

Byggnadshöjd

Byggnadshöjden räknas från markens medelnivå upp till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning in mot byggnaden berör byggnadens tak. Höjden räknas på den beräkningsgrundande fasaden.

Det innebär att för hus med takvinklar upp till 45 grader räknas byggnadshöjden upp till ovansidan av taket i höjd med fasaden. Skorstenar och master räknas inte med.

Byggsanktionsavgift

Om du bygger utan bygglov och inte tar bort det du har byggt tar Byggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift.

Byggsanktionsavgifter - PBL kunskapsbanken - (Boverket) Länk till annan webbplats.

Detaljplaner

Kommunen tar fram detaljplaner som visar hur marken är tänkt att användas för olika ändamål.

Bebyggelsen styrs genom olika bestämmelser till exempel byggnadshöjd, placering, area och användningssätt. Planen kan också visa exempelvis vägar, parkering och grönområden.

Ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan genom vår webbkarta Länk till annan webbplats..

Expediering och kungörelse

Expediering betyder att skicka en handling till någon utanför myndigheten. I samband med att kommunen fattar beslut om bygglov skickar vi beslutet till den som har ansökt, eventuella grannar och olika myndigheter som berörs.

När ett beslut om bygglov eller positivt förhandsbesked är fattat ska det även kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen är ett offentligt tillkännagivande.

Expediering och kungörelse av lov och förhandsbesked - PBL kunskapsbanken - (Boverket) Länk till annan webbplats.

Fackmannamässig ritning

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

De ritningar som du lämnar in använder vi som underlag för att se om det du vill bygga följer detaljplanen i ditt område. Det kan gälla var på tomten huset får byggas, hur högt det får vara och hur stort det får vara. Vi tittar också på om byggnaden passar väl in i miljön runt om kring, samt om byggnaden uppfyller de krav som finns på till exempel tillgänglighet, brandsäkerhet och stabil konstruktion.

Vi får ofta in ritningar som inte uppfyller kraven, så tänk på att vara noga om du tar fram ritningar själv.

Förenklad delgivning

Bygg- och miljöförvaltningen använder sig oftast av så kallad förenklad delgivning. Det innebär att vi skickar två brev till dig, för att vara säker på att du får handlingen du ska ta del av.

Vi skickar breven till din senast kända adress (det kan vara din e-postadress om du har lämnat den till kommunen). Om breven kommer i retur till byggnadsnämnden skickar vi de till din folkbokföringsadress, om det inte var den adress vi redan skickat till.

Det första brevet innehåller handlingen som du ska delges.

Nästa arbetsdag skickar vi ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet har skickats. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingarna, måste du kontakta Bygg- och miljöförvaltningen snarast.

Du är delgiven (det vill säga anses ha tagit del av handlingen) två veckor efter att vi skickade det första brevet till dig. Datumet som vi skickade brevet står i kontrollmeddelandet.

För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka.

Anmäl alltid adressändring till Bygg- och miljöförvaltningen. Mejla till info@kungsbacka.se eller ring 0300-83 40 00.

Giltighet för bygglov och startbesked för anmälan

Ett bygglov gäller i fem år från det datum då bygglovet fick laga kraft. För att det ska vara giltigt måste du börja byggarbetet inom två år från det att bygglovet fick laga kraft. Om du inte har börjat byggarbetet inom två år förfaller bygglovet och du får då söka på nytt.

Ett startbesked för en anmälan (till exempel en eldstad eller en komplementbyggnad) gäller i två år. Du måste börja och avsluta arbetet inom två år från att du fick startbeskedet.

Kontrollansvarig (KA)

Kontrollansvarig (KA) är den person som hjälper dig som byggherre med kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas. Bland annat ska kontrollansvarig upprätta förslag till kontrollplan och se till att nödvändiga kontroller görs. Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid arbetsplatsbesöket.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad och ha giltigt certifikat hos certifieringsorganen RISE (Research Institutes of Sweden AB) eller Kiwa Sweden AB.

Du hittar behöriga kontrollansvariga på certifieringsorganens webbplatser:
Hitta kontrollansvarig (RISE) Länk till annan webbplats.
Hitta kontrollansvarig (Kiwa) Länk till annan webbplats.

Kontrollplan

För de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärderna ska det finnas en kontrollplan.

En kontrollplan är ett dokument som redovisar och verifierar de viktigaste kontrollerna som behövs för att byggnaden ska vara säker och följa samhällets krav på byggnader.

Det är byggherren som har det formella ansvaret för att ta fram en kontrollplan och att kraven uppfylls.

I kontrollplanen ska det stå vilka kontroller som ska utföra, hur de ska utföras och mot vilka bestämmelser de ska kontrolleras emot, samt vem som ska utför kontrollen.

Kontrollplan - PBL kunskapsbanken (Boverket) Länk till annan webbplats.

Kulturhistoriska byggnader

Vissa områden och byggnader i kommunen är skyddad med bevarandekrav på grund av att de är bebyggelsehistoriskt värdefulla. För att hålla kvar dessa historiska avtryck behöver ibland ett område skyddas från förvanskning genom bestämmelser om hur man får lov att ändra en byggnads utseende och gestaltning.

Ta reda på om ditt hus har en k-märkning.

Laga kraft

Att ett beslut fått laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas, tiden för överklagande har alltså gått ut.

När kommunen tar ett beslut om bygglov ska dina grannar och de som berörs av lovet få reda på det. Det ska ske genom delgivning eller ett meddelande. De som får ta del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga.

Kommunen ska dessutom kungöra alla beslut om lov i Post-och inrikes tidningar, överklagandetiden är fyra veckor från det att beslutet kungjorts där.

Om ingen överklagar får bygglovsbeslutet laga kraft. Ett beslut som har överklagats får laga kraft först då sista instans har avgjort målet.

När du får startbeskedet kan du börja bygga även om beslutet inte har fått laga kraft. Byggnationen sker då på egen risk. Om beslutet överklagas och domstolen upphäver beslutet kan du tvingas riva det som du har byggt.

Lokaliseringsprövning

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område har den inte någon byggrätt. Om du vill bygga något på fastigheten behöver kommunen därför utreda om det är lämpligt att bygga det du vill på den avsedda platsen, vi gör då en så kallad lokaliseringsprövning.

Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll kontrollerar vi att byggnationen stämmer överens med utstakningen och bygglovet.

Lägeskontroll och andra mättjänster

Medelmarknivå

Medelmarknivå är en beräkning av den anlagda marknivån invid byggnaden.

Är marken runt huset plan blir det enkelt, då kan man använda medelvärdet av marknivån vid byggnadens hörn.

Vid sluttande marknivåer kring den nya byggnaden ska du utgå ifrån markens medelnivå invid hela byggnaden. Det är alltså viktigt att den som ska bygga har kännedom om marknivåerna där huset ska placeras.

Står huset nära en gata eller allmän plats, kan beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten.

Relationshandling

Om du vill göra ändringar i utformningen av din byggnation efter att du fått bygglov eller startbesked behöver du stämma av dessa med bygglovsavdelningen innan du gör ändringarna.

Det första du behöver göra är att skicka in reviderade ritningar till bygglovsavdelningen. Om det är mindre ändringarna kan de oftast godkännas i samband med att slutbesked ges i bygglovsärendet.

Servitut

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Det kan gälla att gräva ner en vattenledning över annans tomt eller att använda en annans enskilda väg.

Lantmäteriet tecknar avtal om servitut. Kontakta Lantmäteriet om du har frågor eller behöver information om ett servitut.

Servitut (Lantmäteriet) Länk till annan webbplats.

Situationsplan

En situationsplan är en karta som visar fastigheten och det du vill bygga ovanifrån. Situationsplanen ritas på underlag som du beställer från kommunen.

Skalstock

En skalstock är ett måttsatt streck som visar skalan på en ritning. Den behöver finnas med på ritningen för att vi ska kunna kontrollera att ritningen är skalenlig.

Att en ritning är skalenlig betyder att byggnaden visas förminskad ett visst antal gånger. Hur mycket byggnaden förminskats framgår av skalan. En ritning kan exempelvis vara i skala 1:100 (ett till hundra). Då är alla mått en hundradel av deras verkliga längd. Om en dörr som är en meter bred i verkligheten ritas i skala 1:100, är den en centimeter bred på ritningen.

Tak, olika typer

 • Takfall är den del av taket som sluttar.
 • Taknocken är den delen av ett sadeltak där de sluttande delarna av taket möts. Taknocken är den högsta punkten på ett tak.
 • Takfot eller takutsprång är den del av ett yttertak som skjuter ut från fasadväggen. Takfoten ska skydda fasaden mot regn.
 • Sadeltak är ett yttertak där två obrutna takfall är förenade uppe i taknocken och sluttar åt ett varsitt håll.
 • Mansardtak eller brutet tak är en variant på sadeltaket med dubbla takfall.
 • Pulpettak utgörs av ett enda takfall med en viss lutning.
 • Valmat tak ser ut som ett sadeltak med ytterligare takfall mot husets kortsidor.

Utstakning

 • Utstakning utförs i de flesta fall av kommunens geodataavdelning.
 • Utstakning säkerställer att byggnaden eller byggnaderna blir uppförda på rätt plats på tomten.

Utstakning och andra mättjänster

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen visar var kommunen ska ha en aktiv samhällsplanering, var bostäder kan byggas och verksamhetsområden utvecklas.

Översiktsplanen

Bygglov steg för steg

Här får du veta mer om hur själva processen går till när du söker ett bygglov.

Har du frågor om bygglov?

Vill du prata med oss eller vill visa ritningar innan du ansöker om bygglov, kontakta oss så hjälper vi dig!