En kontrollplan säkerställer att du följer bygglagstiftningens krav och att kontroller görs på åtgärder av byggnadsverk och tomter.

På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om kontrollplan och även exempel på kontrollplaner som du kan använda. Du hittar även exempel på kontrollplaner som du kan använda för ärenden där kontrollansvarig inte krävs.

Vanliga frågor om kontrollplan

Varför behöver jag lämna in en kontrollplan?

Det är ett krav i plan- och bygglagen, PBL, att byggherren ska ta fram en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan.

Kontrollplanen är ett dokument som ska säkerställa och verifiera att det som byggs, rivs eller ändras uppfyller kraven i lagstiftningen.

Vad ska en kontrollplan innehålla?

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska göras, av vem och hur de ska genomföras. Vilka kontroller som behöver göras beror på vilken typ av åtgärd du ska göra och vilken svårighetsgrad projektet har.

Kontrollplanen ska vara anpassad till projektet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövas för att bland annat uppfylla de tekniska egenskapskrav som ställs på en byggnad, krav på varsamhet och förbud mot förvanskning.

I vissa fall ska det även framgå i kontrollplanen vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur du tar hand om bygg- och rivningsavfall. Tips och inspiration kring detta hittar du i Byggåterbruksguiden (Avfall Sverige) Länk till annan webbplats..

I kontrollplanen ska det finnas uppgifter om:

 • vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
 • vem som ska göra kontrollerna,
 • vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
 • vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
 • vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand, och
 • vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand.

Arbetet med att ta fram ett förslag till kontrollplan förutsätter att man i förväg försöker föreställa sig vad som kan gå fel under byggtiden. När riskmomenten som finns i projektet har bedömts är det lättare att ta fram förslag till kontrollpunkter och kontrollplan. Läs mer på Boverkets hemsida:

Riskbedömning (boverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontrollplanens innehåll (boverket.se) Länk till annan webbplats.

Längst ner på denna sida hittar du exempel på kontrollplaner som du kan använda för ärenden där kontrollansvarig inte krävs.

Hur ska kontrollplanen se ut?

Det finns inga bestämmelser för hur en kontrollplan ska se ut, men är viktigt att den är tydlig och lätt att förstå. Det vanligaste är att kontrollplanen utformas som ett schema i tabellform där det i rader och kolumner framgår:

 • vad som ska kontrolleras
 • vem som ska kontrollera
 • hur och när kontrollen ska göras
 • mot vad kontrollens resultat ska jämföras (exempelvis mot ritning eller krav i lagstiftning) och
 • på vilket sätt resultatet ska redovisas

Läs mer på Boverkets hemsida:

Kontrollplanens utformning (boverket.se) Länk till annan webbplats.

Längst ner på denna sida hittar du exempel på kontrollplaner som du kan använda för ärenden där kontrollansvarig inte krävs.

Vem ansvarar för att upprätta kontrollplanen?

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas. I de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa dig som byggherre med att ta fram ett förslag på kontrollplan. Läs mer på Boverkets hemsida:

Byggherrens ansvar (Boverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontrollansvarig (Boverket.se) Länk till annan webbplats.

När behöver kontrollplanen lämnas in?

Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in till byggnadsnämnden innan du får startbesked och innan åtgärden får påbörjas.

I de fall kontrollansvarig krävs så ska kontrollplanen lämnas in senast vid det tekniska samrådet. Det är lämpligt att lämna in kontrollplanen i god tid före det tekniska samrådet eftersom byggnadsnämnden behöver möjlighet att planera och förbereda för det tekniska samrådet och avgöra vilka som ska närvara vid samrådet.

Byggnadsnämnden granskar ditt inlämnade förslag på kontrollplan för att se om den är tillräcklig för ditt projekt. Om den inte kan godkännas så får du information om det. I beslut om startbesked fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen.

Vem ansvarar för att kontrollplanen följs?

Du som är byggherre ansvarar för att den fastställda kontrollplanen följs och att projektet genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden.

I de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta och se till så att nödvändiga kontroller utförs.

Byggherrens ansvar (Boverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontrollansvarig (Boverket.se) Länk till annan webbplats.

Hur ska kontrollplanen användas under arbetets gång?

Du som är byggherre använder den fastställda kontrollplanen under arbetets gång och ser till att den följs. Alla kontroller ska dokumenteras och intygas i kontrollplanen.

I de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa dig som byggherre med detta och se till att kontrollerna dokumenteras och intygas.

Om entreprenörer eller sakkunniga anlitas för att utföra arbetet och/eller kontroller så ska du som byggherre och eventuell kontrollansvarig se till att hämta in den dokumentation som styrker att kontrollen utförts.

Vad ska jag göra med kontrollplanen när arbetet är färdigt?

Signerad kontrollplan ska lämnas in som underlag för att få slutbesked.

I övrigt så framgår det i ditt beslut om startbesked vilka handlingar du behöver lämna in för att få slutbesked.

Tänk på att du inte får ta ett byggnadsverk i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.