Bygga till flerbostadshus eller verksamhet

Större verksamhetsbyggander, två grå metallbyggnader och en tegel, i förgrunden ser man en damm

Om du vill göra ett flerbostadshus eller en lokal för en verksamhet större behöver du alltid bygglov. Det gäller oavsett om arean på marken blir större eller att byggnaden får en våning till.

Steg 1 - Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver bygglov om:

 • byggnaden blir större volymmässigt, det spelar ingen roll om det är åt sidorna eller uppåt.
 • byggnaden byggs till med tak, men inte väggar. Ett exempel på det är en carport eller ett skärmtak.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Avgiften varierar beroende på tillbyggnadens storlek och kan bli från 11 970 till 87 780 kronor.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll samt eventuell planavgift är inte inräknat.

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 - Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Situationsplan på kommunens kartunderlag, eller vid större tillbyggnader på nybyggnadskarta

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var tillbyggnaden ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan.
 • Från tomtgränsen ska du rita in tre vinkelräta avstånd till tillbyggnaden som låser tillbyggnadens placering.
 • Tillbyggnadens yttermått ska finnas med.
 • Tillbyggnadens färdiga golvhöjd ska vara med.
 • Situationsplanen ska visa befintliga byggnader på tomten. Om någon byggnad ska rivas ska du markera det exempelvis genom att skriva ”byggnad som rivs”.
 • Situationsplanen ska visa eventuella plank och murar och dessa ska vara måttsatta med längdmått.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotype, utan bara lägga till det du ska bygga.

Beställ karta för bygglov, marklov och anmälan av attefallsåtgärd Länk till annan webbplats.

Planritning

En planritning visar själva byggnaden med tillbyggnaden uppifrån så att det går att se hur tillbyggnaden ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått, vara möblerade och oftast i skala 1:100.
 • Hela byggnaden ska vara med på planritningen, och du ska tydligt markera vad som ska byggas till.
 • Planritningen ska visa tillbyggnadens golvnivå i förhållande till befintlig byggnad. Du kan till exempel markera befintlig byggnads golvhöjd med 0 och tillbyggnadens golvhöjd med +/- 0 i förhållande till den befintliga.
 • Det ska framgå vad de befintliga rummen har för funktion.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa tillbyggnadens sidor sett rakt framifrån, från respektive sida.

 • Fasadritningar ska oftast vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och du ska tydligt markera vad som ska byggas till.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna ser ut nu och hur de kommer att se ut efter byggnation. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns eller till där befintliga och kommande marknivåer möts. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning genom tillbyggnaden och ska visa hur den är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och oftast i skala 1:100.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Ritningar över nuvarande utseende

Fasad- plan- och sektionsritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. Tänk på att du måste kontrollera att ritningarna stämmer med verkligheten.

Du kan få ut gamla bygglovsritningar från kommunens arkiv. Kopior på handlingar för bygglov

I vissa fall måste du också lämna in:

Markplaneringsritning – om din fastighet är väldigt kuperad

En markplaneringsritning är baserad på kommunens kartunderlag och visar var du kommer göra utfyllnader eller schaktningar.

 • Om du ska bygga slänter behöver du markera var de ska vara.
 • Skriv in nya plushöjder jämte de befintliga så att det tydligt framgår vilken markhöjd som är befintlig och vilken som är ny.
 • Om du ska göra stora markförändringar kan du ibland behöva skicka in separata marksektioner.
 • Om marksektioner är nödvändiga behöver du markera var sektionsritningarna är tagna på markplaneringsritningen.

Bullerutredning – om din fastighet ligger utanför detaljplan och nära järnväg eller större väg

En bullerutredning visar bland annat om ljudnivåerna vid huset klarar de riktvärden som finns.

Några sista saker att tänka

Exempel på hur ritningarna kan se ut

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 1.2 MB.

Steg 3 - Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.