Rad med lägenheter, mellan uteplatserna sitter plank uppe

Du behöver inte bygglov för att bygga ett staket, däremot oftast för ett plank. Det som avgör om det är ett staket eller ett plank är framför allt höjden, hur lätt det är att se igenom och var det ska placeras.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver bygglov om:

 • staketet eller planket är högre än 1,1 meter mätt från marken det är placerat på, och konstruktionen är så tät att den inte går att se igenom.
 • planket ska skydda en uteplats, men är högre än 1,8 meter, eller inte ligger inom 3,6 meter från bostadshuset eller du inte kan få grannens skriftliga medgivande.
 • planket ska vara utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse, vara placerad närmare tomtgräns än 4,5 meter och du inte kan få grannens skriftliga medgivande.

Du behöver inte bygglov om:

 • staketet eller planket är 1,1 meter eller lägre, mätt från marken det är placerat på.
 • planket ska skydda en uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Planket får då vara högst 1,8 meter. Det gäller om du placerar planket inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om de två första kraven är uppfyllda kan du placera planket närmare tomtgränsen om din granne lämnar ett skriftligt medgivande. Du kan inte få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från gräns mot allmän platsmark eller väg utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten.
 • din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse och du placerar planket minst 4,5 meter från tomtgräns. Om din granne lämnar ett skriftligt medgivande kan du placera planket närmare tomtgräns. Du kan inte få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från gräns mot allmän platsmark eller väg utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten.
 • du ska sätta upp ett stängsel, en spaljé eller en pergola. Läs om vad som gäller för pergola.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du bland annat se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

8 645 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

11 305 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 965 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd.

16 625 kronor

 

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • Ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • Måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • Skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Situationsplan på kommunens kartunderlag

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var planket ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan.
 • Rita in mått på plankets längd.
 • Från tomtgränsen ska du rita in tre vinkelräta avstånd till planket som låser plankets placering.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

När du gått igenom stegen ovan är redo att beställa en karta. Beställa karta för bygglov, marklov och anmälan Länk till annan webbplats.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa planket sett rakt framifrån, från respektive sida.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa planket från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från planket till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns eller till där befintliga och kommande marknivåer möts. Om marknivåerna inte ändras, behöver du skriva det tydligt på fasadritningen, tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Sektionsritning

En sektionsritning är ett tvärsnitt av planket som visar planket i genomskärning och hur det förankras i marken.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • Den ska visa plankets höjd.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.
 • Om planket har flera höjder behöver du skicka in en sektionsritning per höjd.

Förslag till kontrollplan

Det är inget krav på att lämna in kontrollplanen för att få bygglov, men det kan förenkla för dig att börja bygga. Lämnar du in förslaget till kontrollplanen redan från början kan du få startbesked samtidigt som bygglovet. Du behöver alltid få ett startbesked för att få bygga, även om du har fått ett bygglov. 

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Pdf, 274.2 kB.

Exempel på hur det kan se ut

Exempelritningar för plank Pdf, 662.3 kB.

Några sista saker att tänka på när du ska bygga plank

 • När du gör en ansökan kommer vi att fråga efter vad för material planket ska byggas av. Se till att ha det redo.
 • Ett plank vid en korsning eller utfart kan bli en trafikfara. På sidan om häckar och buskage beskriver vi vad du ska tänka på för att undvika skymd sikt vid korsning eller utfart. Häckar och buskage
 • Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.