Uterum utanpå stenhus

Om du vill bygga till ett uterum på ditt hus så behöver du oftast bygglov för att göra det.

För en- och tvåbostadshus kan det finnas möjlighet att bygga ett uterum utan bygglov men då behöver du oftast göra en anmälan istället.

Steg 1 - Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver bygglov om:


Din fastighet ligger inom detaljplanerat område och du vill

 • bygga ett helt nytt uterum
 • glasa in en befintlig altan eller uteplats
 • glasa in, eller bygga igen, ett öppet utrymme under befintligt tak

Du kan behöva bygglov om:

din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och du vill

 • bygga ett helt nytt uterum
 • glasa in en befintlig altan eller uteplats
 • glasa in, eller bygga igen, ett öppet utrymme under befintligt tak

Tillbyggnad enligt attefallsreglerna

I vissa fall kan du göra en tillbyggnad utan bygglov men med en anmälan enligt attefallsreglerna. Då handlar det om en så kallad attefallstillbyggnad för en- och tvåbostadshus som får vara max 15,0 kvadratmeter.

Om du gör en anmälan behöver du få startbesked innan du får bygga. Läs här om vad som gäller för attefallstillbyggnad Länk till annan webbplats..

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll samt eventuell planavgift är inte inräknat.

Avgifterna som anges här gäller bygglov för oisolerat uterum med enkel konstruktion

Beskrivning

Avgift

Du söker bygglov som följer detaljplan och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

5 625 kronor

Du söker bygglov som inte följer detaljplan eller ska byggas utanför detaljplanerat område, och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

8 125 kronor


I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 - Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • Ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • Måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • Skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Situationsplan på kommunens kartunderlag

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var uterummet ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan.
 • Uterummets yttermått ska finnas med.
 • Från tomtgränsen ska du rita in tre vinkelräta avstånd till uterummet som låser dess placering.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotype, utan bara lägga till det du ska bygga.

Beställ karta för bygglov, marklov och anmälan av attefallsåtgärd Länk till annan webbplats.

Exempel på hur ritningarna kan se ut

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 1.2 MB.

Planritning

En planritning visar själva byggnaden med uterummet uppifrån så att det går att se hur uterummet ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått, vara möblerade och i skala 1:100.
 • Hela byggnaden ska vara med på planritningen, och du ska tydligt markera uterummet.
 • Planritningen ska visa uterummets golvnivå i förhållande till befintlig byggnad. Du kan till exempel markera befintlig byggnads golvhöjd med 0 och tillbyggnadens golvhöjd med +/- 0 i förhållande till den befintliga.
 • Det ska framgå vad de befintliga rummen har för funktion, till exempel vardagsrum eller kök.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa uterummets sidor sett rakt framifrån, från respektive sida.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och du ska tydligt markera uterummet.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna ser ut nu och hur de kommer att se ut efter byggnation. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns eller till där befintliga och kommande marknivåer möts. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning genom uterummet och visar hur det är uppbyggd.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Ritningar över nuvarande utseende

Fasad- plan- och sektionsritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. Tänk på att du måste kontrollera att ritningarna stämmer med verkligheten.

Du kan få ut gamla bygglovsritningar från kommunens arkiv. Kopior på handlingar för bygglov

Förslag på kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Pdf, 274.2 kB.

Några sista saker att tänka

 • När du gör en ansökan kommer vi att fråga efter vad för material och färg du har på tak, väggar, dörrar och fönsterkarmar. Se till att ha NCS-, eller RAL-koden för det redo.
 • Om golvet i uterummet inte är i samma nivå som det befintliga huset behöver du redovisa hur du ska lösa tillgängligheten. Tillgänglighet (Boverket) Länk till annan webbplats.
 • Om din fastighet ligger inom kulturmiljöprogrammet eller i sig är kulturhistoriskt värdefull kan du behöva lämna mer uppgifter om hur byggnaden ska anpassas till miljön. Till exempel kan du behöva lämna in olika detaljritningar eller en antikvarisk förundersökning. På kommunens karta kan du se om din fastighet finns inom kulturmiljöprogrammet eller i bebyggelseregistret. Kulturmiljöprogram och bebyggelseregister på kommunens karta Länk till annan webbplats.
 • Om du bor utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse kan du göra en liten tillbyggnad på ett en- och tvåbostadshus utan anmälan eller bygglov. Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan (Boverket) Länk till annan webbplats.
 • Om uterummet kommer nära tomtgräns kan du behöva göra en så kallad inmätning
 • Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.

Steg 3 - Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.