Trähus som håller på att byggas, en byggställning runt huset och byggmaterial ligger på uppfarten

Om du vill bygga en ny villa, det vill säga ett nytt en- eller tvåbostadshus, behöver du alltid bygglov.

Steg 1 – Ta reda på vad som gäller för ditt bygglov

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll samt eventuell planavgift är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen.

33 250 kronor

Din ansökan inte följer detaljplanen.

38 570 kronor

Du ansöker utanför ett detaljplanerat område med ett förhandsbesked.

37 240 kronor

Du ansöker utanför ett detaljplanerat område, men utan ett godkänt förhandsbesked.

50 540 kronor

 

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Situationsplan på nybyggnadskarta

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var byggnaden ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Situationsplanen ska vara ritad på en nybyggnadskarta.
 • Från tomtgränsen ska du rita in tre vinkelräta avstånd till byggnaden som låser byggnadens placering.
 • Byggnadens yttermått ska finnas med.
 • Byggnadens färdiga golvhöjd ska vara med.
 • Situationsplanen ska visa infart och parkering.
 • Situationsplanen ska visa befintliga byggnader på tomten. Om någon byggnad ska rivas ska du markera det exempelvis genom att skriva ”byggnad som rivs”
 • Situationsplanen ska visa eventuella plank och murar och dessa ska vara måttsatta med längdmått.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

När du gått igenom stegen ovan är redo att beställa en karta. Beställa karta för bygglov, marklov och anmälan Länk till annan webbplats.

Planritning

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur byggnaden ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått, vara möblerade och i skala 1:100.
 • Det ska finnas en planritning för samtliga våningsplan.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Planritningen ska visa en tillgänglig uteplats med en angiven plushöjd.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens fyra sidor sett rakt framifrån.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna ser ut nu och hur de kommer att se ut efter byggnation. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns eller till där befintliga och kommande marknivåer möts. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning igenom byggnaden som ska visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.
I vissa fall måste du också lämna in:

Markplaneringsritning - om du ska förändra marken runt byggnaden

En markplaneringsritning är baserad på kommunens kartunderlag och visar var du kommer göra utfyllnader eller schaktningar.

 • Om du ska bygga slänter behöver du markera var de ska vara.
 • Skriv in nya plushöjder jämte de befintliga så att det tydligt står vilken markhöjd som är befintlig och vilken som är ny.
 • Du ska visa plushöjder på färdig mark vid parkering, vid gångväg och vid entré, samt byggnadens färdiga golvhöjd.
 • Du ska visa eventuella stödmurar och plank. Det ska framgå plushöjder för mark och överkant på stödmuren, murens placering samt avstånd från mur till fastighetsgräns.
 • Om du ska göra stora markförändringar kan du ibland behöva skicka in separata marksektioner.
 • Om marksektioner är nödvändiga behöver du markera var sektionsritningarna är tagna på markplaneringsritningen.

Räddningsvägar och uppställningsplatser för räddningstjänsten – om du bygger utanför detaljplanerat område

Det går bra att rita in redovisningen på nybyggnadskartan.

Intyg från samfällighetsförening – om vatten och avlopp hanteras genom samfällighetsförening

Ordförande i samfällighetsföreningen ska skriva på intyget.

Bullerutredning – om din fastighet ligger utanför detaljplan och nära järnväg eller större väg

En bullerutredning visar bland annat om ljudnivåerna vid huset klarar de riktvärden som finns.

Några sista saker att tänka på när du bygger nytt

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.