Om du vill bygga en balkong på ett en- eller tvåbostadshus behöver du oftast bygglov eftersom det räknas som en tillbyggnad.

Om balkongen är liten och inte kommer närmare dina grannar än 4,5 meter är det inte säkert att behövs bygglov. Även om balkongen inte behöver bygglov måste den följa det som är bestämt i detaljplanen.

Steg 1 - Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver bygglov om:

 • balkongen ska vara på ett annat hus än ett en- eller tvåbostadshus eller ett attefallshus som används som bostadshus.
 • balkongen inte bedöms som liten. Det finns inga exakta mått i lagen för när en balkong är liten eller inte, utan det som avgör är bland annat balkongens storlek, hur den är konstruerad, husets storlek, hur balkongen ser ut och var huset ligger.
 • balkongen ska placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter och din granne inte säger ja till det.
 • ditt hus eller området det finns i är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Du behöver inte bygglov om:

 • balkongen bedöms som liten. Det finns inga exakta mått i lagen för när en balkong är liten eller inte, utan det som avgör är bland annat balkongens storlek, hur den är konstruerad, husets storlek, hur balkongen ser ut och var huset ligger.
 • balkongen hamnar minst 4,5 meter från tomtgränsen eller närmare om grannen har sagt ja till det.

Läs mer om balkonger på Boverket Detta gäller för balkonger (Boverket) Länk till annan webbplats.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Du kan ta reda på vilka områden och byggnader som räknas som kulturhistoriskt värdefulla. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

10 640 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område, och du inte behöver ha ett tekniskt samråd.

14 630 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

19 950 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd

23 940 kronor

 

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 - Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Situationsplan på kommunens kartunderlag

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var tillbyggnaden ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan.
 • Balkongens yttermått ska finnas med.
 • Från tomtgränsen ska du rita in tre vinkelräta avstånd till balkongen som låser dess placering.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

Beställ karta för bygglov, marklov och anmälan av attefallsåtgärd Länk till annan webbplats.

Planritning

En planritning visar själva byggnaden med balkongen uppifrån så att det går att se hur balkongen ska vara utformad.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått och vara i skala 1:100.
 • Hela byggnaden ska vara med på planritningen, och du ska tydligt markera balkongen.
 • Det ska framgå vad de befintliga rummen har för funktion, till exempel vardagsrum eller kök.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa balkongens sidor sett rakt framifrån, från respektive sida.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och du ska tydligt markera balkongen.
 • Ritningarna ska visa marknivåerna vid byggnaden.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning genom balkongen och befintlig byggnad och visar hur balkongen är uppbyggd och ansluter till befintlig byggnad.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • Den ska visa höjd på balkongräcket.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Ritningar över nuvarande utseende

Fasad- plan- och sektionsritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. Tänk på att du måste kontrollera att ritningarna stämmer med verkligheten.

Du kan få ut gamla bygglovsritningar från kommunens arkiv. Kopior på handlingar för bygglov

Förslag på kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Pdf, 274.2 kB.

Exempel på hur ritningarna kan se ut

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 1.2 MB.

Några sista saker att tänka

 • När du gör en anmälan kommer vi att fråga efter vad för material och färg du har på tak, väggar, dörrar och fönsterkarmar. Se till att ha NCS-, eller RAL-koden för det redo.
 • Om din fastighet ligger inom kulturmiljöprogrammet eller i sig är kulturhistorisk värdefull är så kan du behöva lämna mer uppgifter om hur åtgärden ska anpassas till miljön. Till exempel kan du behöva lämna in olika detaljritningar eller en antikvarisk förundersökning. På kommunens karta kan du se om din fastighet finns inom kulturmiljöprogrammet eller i bebyggelseregistret. Kulturmiljöprogram och bebyggelseregister på kommunens karta Länk till annan webbplats.
 • Om du bor utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse kan du göra en liten tillbyggnad på ett en- och tvåbostadshus utan anmälan eller bygglov. Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan (Boverket) Länk till annan webbplats.
 • Om ditt hus ligger inom detaljplan så kan du behöva bygglov för utvändig ändring för att sätta in en balkongdörr, även om själva balkongen inte behöver bygglov. Ändra fasad eller tak
 • Om balkongen kommer nära tomtgräns kan du behöva göra en så kallad inmätning.
 • Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.

Steg 3 - Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din anmälan, använd vår e-tjänst.