Hus där man påbörjat en tillbyggnad, framför bygget går en man som ser in i kameran

Om du vill göra ett hus större, antingen genom att göra arean större eller att lägga till en våning, behöver du oftast bygglov.

Om du inte redan har använt dig av de så kallade attefallsreglerna kan du göra en attefallstillbyggnad på max 15 kvadratmeter på bostadshuset. Då gör du en anmälan istället för en bygglovsansökan. Bygglov eller anmälan behövs alltid.

Steg 1 - Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver bygglov om:

 • byggnaden blir större volymmässigt, det spelar ingen roll om det är åt sidorna eller uppåt.
 • byggnaden byggs till med bara tak. Ett exempel är en carport.
 • tillbyggnaden ska vara på ett annat hus än ett en- och tvåbostadshus.
 • tillbyggnaden är större än 15 kvadratmeter.
 • du redan har använt dig av attefallsreglerna för att göra en tillbyggnad.

Du behöver istället göra en anmälan om:

 • du ska använda dig av attefallsreglerna för en tillbyggnad på max 15,0 kvadratmeter.

Om du ska göra en anmälan ska du fortsätta läsa om vad som gäller för attefallstillbyggnad.

Läs mer om attefallshus på Boverket Detta gäller för attefallshus (Boverket) Länk till annan webbplats.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll samt eventuell planavgift är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd.

10 640 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område och inte behöver ha ett tekniskt samråd.

14 630 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

19 950 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område och behöver ha ett tekniskt samråd.

23 940 kronor

 

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 - Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Situationsplan på kommunens kartunderlag

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var tillbyggnaden ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan. Denna karta behöver du beställa.
 • Tillbyggnadens yttermått ska finnas med.
 • Från tomtgränsen ska du rita in tre vinkelräta avstånd till tillbyggnaden som låser tillbyggnadens placering.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde kartan.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

Beställ karta för bygglov, marklov och anmälan av attefallsåtgärd Länk till annan webbplats.

Planritning

En planritning visar själva byggnaden med tillbyggnaden uppifrån så att det går att se hur tillbyggnaden ska vara utformad och användas, till exempel om det är ett uterum.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått, vara möblerade och i skala 1:100.
 • Hela byggnaden ska vara med på planritningen, och du ska tydligt markera vad som ska byggas till.
 • Planritningen ska visa tillbyggnadens golvnivå i förhållande till befintlig byggnad. Du kan till exempel markera befintlig byggnads golvhöjd med 0 och tillbyggnadens golvhöjd med +/- 0 i förhållande till den befintliga.
 • Det ska framgå vad de befintliga rummen har för funktion, till exempel vardagsrum eller kök.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa tillbyggnadens sidor sett rakt framifrån, från respektive sida.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och du ska tydligt markera vad som ska byggas till.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna ser ut nu och hur de kommer att se ut efter byggnation. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns eller till där befintliga och kommande marknivåer möts. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning genom tillbyggnaden och ska visa hur den är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Ritningar över nuvarande utseende

Fasad- plan- och sektionsritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. Tänk på att du måste kontrollera att ritningarna stämmer med verkligheten.

Du kan få ut gamla bygglovsritningar från kommunens arkiv. Kopior på handlingar för bygglov.

Kontrollplan eller meddela vem som ska vara kontrollansvarig

Det ska finnas en kontrollplan för bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. En kontrollplan är ett kravställande dokument som säkerställer att nödvändiga kontroller görs under projektets gång och att det kan antas komma att uppfylla samhällets krav när det är färdigt. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta.

För enklare åtgärder räcker det att du som byggherre tar fram en kontrollplan för ditt projekt.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • hur kontrollerna ska utföras, på vilket sätt och mot vad kontrollen ska stämmas av mot
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Pdf, 274.2 kB.

För mer omfattande och komplicerade åtgärder så behöver du anlita en kontrollansvarig. Din kontrollansvarige hjälper dig då att ta fram ett förslag till kontrollplan. Om du är osäker på om du behöver en kontrollansvarig för ditt projekt så kan du kontakta bygglovsavdelningen.

Du hittar behöriga kontrollansvariga på certifieringsorganens webbplatser:
Hitta kontrollansvarig (RISE) Länk till annan webbplats.
Hitta kontrollansvarig (Kiwa) Länk till annan webbplats.

Tekniska handlingar

 • Konstruktionsritningar, även kallade K-ritningar, beskriver husets uppbyggnad ner till en detaljnivå. Ritningarna består av:
  • teknisk sektion genom grund, vägg och tak. Den kan också kallas sektion genom klimatskal och visar de delar av byggnaden som gränsar mot den yttre omgivningen, det vill säga ytterväggar, tak, golv/grund, fönster och dörrar.
  • grundplan.
  • mellanbjälklagsplan (om sådant finns) med redovisning av upplag, pelare och balkar.
  • takstolsplan med redovisning av upplag, pelare och balkar.

 • Ritning för ventilation
 • Ritningar för vatten och sanitet
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Beräkning av byggnadens primärenergital, installerad eleffekt för uppvärmning, genomsnittliga värmegenomgångskoefficient och genomsnittligt luftläckage.

Exempel på hur ritningarna kan se ut

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 1.2 MB.

I vissa fall måste du också lämna in:

Bullerutredning – om din fastighet ligger utanför detaljplan och nära järnväg eller större väg

En bullerutredning visar bland annat om ljudnivåerna vid huset klarar de riktvärden som finns.

Några sista saker att tänka på när du ska bygga ut

Steg 3 - Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.