Ändra i befintlig byggnad

Bild tagen innifrån en lada, i öppningen står en såg, utanför ligger snö på marken och en man i arbetskläder och hörselkåpor går utanför

Om du ska flytta väggar, göra större ändringar i badrum eller kök eller installera ny ventilation behöver du ofta söka bygglov eller göra en anmälan.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver göra en anmälan så länge:

 • du ska ändra på en byggnads bärande konstruktion, till exempel ta bort en bärande vägg.
 • du ska ändra mycket på en byggnads planlösning, ventilation eller brandskydd.

Du behöver istället ansöka om ett bygglov om:

 • byggnaden ligger innanför detaljplan och det du ska göra även ändrar husets utseende väldigt mycket.
 • du ska använda byggnaden till något annat än vad den används till idag.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Läs mer om vad som gäller om du ändrar utsidan på en byggnad.
Sätta in eller byta dörr eller fönster

Läs mer om vad som gäller när du vill ändra användningen av en byggnad.
Ändra användning av byggnad

Hur lång är handläggningstiden för bygglov?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Avgiften för att göra en anmälan om att ändra i befintlig byggnad kan variera, mellan 5 320 till 13 965 kronor, beroende på vad som ska ändras.

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din anmälan

Beroende på vad du ska ändra behöver du lämna in en eller flera av dessa handlingar tillsammans med din anmälan.

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Planritning

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur byggnaden ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått, vara möblerade och i skala 1:100.
 • Hela byggnaden ska vara med på planritningen, och du ska tydligt markera ändringen.
 • Det ska framgå vad de befintliga rummen har för funktion, till exempel vardagsrum eller kök.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.

Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Konstruktionsritning

Konstruktionsritningen ska visa de ändringar som du ska göra i den befintliga konstruktionen.

Ventilationsritning

Ventilationsritningen ska visa de ändringar som du ska göra i befintlig ventilation.

Brandskyddsbeskrivning

Beskrivningen ska visa att byggnaden klarar kraven i Boverkets byggregler. Den ska till exempel innehålla räddningsvägar och uppställningsplatser för räddningsfordon, samt principer för utrymning från byggnaden

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Pdf, 274.2 kB.
Förslag på kontrollplan ventilation Pdf, 230 kB.
Förslag på kontrollplan bärande konstruktion Pdf, 231.5 kB.

Ritningar över nuvarande utseende

 • Ritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. Tänk på att du måste kontrollera att ritningarna stämmer med verkligheten.

Du kan få ut gamla bygglovsritningar via vårt kundcenter Kungsbacka direkt. För att få ut rätt handlingar behöver du veta:

 • fastighetsbeteckning
 • vilka ritningar du vill ha
 • ungefärligt byggår.

Du kan få ut gamla bygglovsritningar från kommunens arkiv. Kopior på handlingar för bygglov.

Steg 3 – Skicka in din anmälan

Nu är du redo att skicka in din anmälan, använd vår e-tjänst.