Ändra dörrar eller fönster på ett hus

Takkupa med ett fönster som byggs om, byggställningar står runt takkupan, i fönstret sitter en man i röd tröja

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du bygglov om du sätter in ett nytt fönster eller en ny dörr.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver inte bygglov om:

 • din fastighet ligger utanför detaljplanerat område.
 • du ska byta ut fönstret eller dörren till en likadan.

Du behöver ansöka om bygglov om:

 • ditt hus ligger innanför detaljplanerat område och du ska öppna upp för en ny dörr eller ett nytt fönster.
 • ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt och du ska byta ut dina befintliga fönster eller dörrar.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

I kommunens karta kan du ta reda på vilka områden och byggnader som räknas som kulturhistoriskt värdefulla. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Läs mer om att ändra dörrar eller fönster på boverket. Bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende (Boverket) Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Kostnad för karta är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad.

5 320 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad.

6 650 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och gäller inte ett enbostadshus eller komplementbyggnad.

10 640 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen och gäller inte enbostadshus eller komplementbyggnad.

15 960 kronor

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Planritning

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur byggnaden ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått och vara i skala 1:100.
 • Hela byggnaden ska vara med på planritningen, och du ska tydligt markera ändringen.
 • Det ska framgå vad de befintliga rummen har för funktion.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens sidor sett rakt framifrån, från respektive sida.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och du ska tydligt markera ändringen.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Ritningar över nuvarande utseende

Fasad- plan- och sektionsritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. Tänk på att du måste kontrollera att ritningarna stämmer med verkligheten.

Du kan få ut gamla bygglovsritningar från kommunens arkiv. Kopior på handlingar för bygglov

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Pdf, 274.2 kB.

I vissa fall måste du också lämna in:

Karta där den aktuella byggnaden är markerad

Du kan hämta en karta gratis från webben eller via vårt kundcenter Kungsbacka direkt.

Om du skriver ut din karta själv från kommunens karta behöver den inte vara skalenlig. Du skriver ut kartan genom funktionen "Exportera" i menyn till vänster i kartan. Hämta en karta över din fastighet från kommunens karta Länk till annan webbplats.

Detaljritning

För byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla så kan du behöva lämna in detaljritningar som visar att ändringen är anpassad efter byggnadens karaktär och värden.

Detaljritning visar byggnadsdetaljer som är viktiga för utformningen som exempel räcken, fönster, dörrar, snickerier och profiler. En detaljritning visar hur utförandet och förändringen blir mer i detalj.

Ritningen ska utföras i skala 1:10, 1:20 eller 1:50

Några sista saker att tänka

 

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.