Bygga ny lokal för verksamhet

Stor grå verksamhetsbygglad, blå himmel i bakgrunden

Om du vill bygga en ny lokal för en verksamhet behöver du alltid bygglov. En verksamhet kan till exempel vara kontor, affär, industri eller skola.

Steg 1 – Ta reda på vad som gäller för ditt bygglov

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Avgiften varierar beroende på byggnadens storlek och kan bli från 14 630 till 125 020 kronor (om du bygger över 5 000 kvadratmeter).

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll samt eventuell planavgift är inte inräknat.

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Situationsplan på nybyggnadskarta

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var byggnaden ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Situationsplanen ska vara ritad på en nybyggnadskarta.
 • Från tomtgränsen ska du rita in tre vinkelräta avstånd till byggnaden som låser byggnadens placering.
 • Byggnadens yttermått ska finnas med.
 • Byggnadens färdiga golvhöjd ska vara med.
 • Situationsplanen ska visa infart, parkering för bilar och cyklar, samt angöringsplats.
 • Situationsplanen ska visa eventuella befintliga byggnader på tomten. Ska någon byggnad rivas ska du markera det med exempelvis ”byggnad som rivs”.
 • Situationsplanen ska visa eventuella plank och murar och dessa ska vara måttsatta med längdmått.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

När du gått igenom stegen ovan är redo att beställa en karta. Beställa karta för bygglov, marklov och anmälan Länk till annan webbplats.

Planritning

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur byggnaden ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska skalenliga och redovisa utvändiga mått, samt vara möblerade.
 • Det ska finnas en planritning för samtliga våningsplan.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens fyra sidor sett rakt framifrån.

 • Fasadritningar ska vara skalenlig och visa byggnaden från alla väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna ser ut nu och hur de kommer att se ut efter byggnation. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns eller till där befintliga och kommande marknivåer möts. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning genom byggnaden och ska visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare.

 • Sektionsritningar ska vara skalenliga och måttsatta.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Markplaneringsritning

En markplaneringsritning är baserad på kommunens nybyggnadskarta och visar hur marken planeras med utfyllnader och schaktningar.

 • Om du ska bygga slänter behöver du markera var de ska vara.
 • Skriv in nya plushöjder jämte de befintliga så att det tydligt syns vilken markhöjd som är befintlig och vilken som är ny.
 • Visa plushöjder på färdig mark vid tillgänglig biluppställningsplats, vid gångväg och vid entré samt byggnadens färdiga golvhöjd.
 • Visa eventuella stödmurar och plank. Plushöjder för marken och överkant på stödmuren ska framgå, samt murens placering och dess avstånd till fastighetsgräns.
 • Om du ska göra stora markförändringar kan du ibland behöva skicka in separata marksektioner.
 • Om marksektioner är nödvändiga behöver du markera var sektionsritningarna är tagna på markplaneringsritningen.

Uträkning av bruttoarean

Till bruttoarean räknas arean av alla våningsplan som går att mäta, inklusive ytterväggar, hål för trappa, inglasat uterum etc. Vid snedtak räknas inte bruttoarean hela vägen fram till väggen, utan du ska endast räkna till och med 0,60 meter utanför den linje där rumshöjden är 1,90 meter.

Brandskyddsbeskrivning

Beskrivning av till exempel räddningsvägar och uppställningsplatser, samt principer för utrymning från byggnaden.

Parkeringsredovisning för både cyklar och bilar

En parkeringsredovisning beskriver hur parkeringsfrågan ska lösas. Bland annat ska en angöringsplats för bilar finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré. Antal parkeringsplatser för rörelsehindrade bör dimensioneras med hänsyn till avsedd användning och långsiktigt behov.

Du ska även markera parkeringsplatserna tydligt på situationsplanen och markplaneringsritningen.

Tillgänglighetsutlåtande av certifierad sakkunnig tillgänglighet

Utlåtande ska göras för både tomten och byggnaderna.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivningen ska bland annat förklara vad det är för sorts verksamhet, i vilken omfattning den bedrivs, öppettider om det är en verksamhet som riktar sig till kunder, hur många anställda det är, samt antalet besökare och transporter.

I vissa fall måste du också lämna in:

Utredning av bullerstörningar från egen verksamhet – om din verksamhet kan innebära buller för omgivningen

Du som driver en verksamhet är ansvarig för att de som bor eller arbetar nära inte störs av ljud från din verksamhet. En utredning visar på vilka ljudnivåer din verksamhet ger upphov till och vilka åtgärder som kan vara lämpliga att göra om ljudnivåerna är för höga.

Dagsljusutredning – kan till exempel behövas vid skola

Det finns krav på att det ska komma in tillräckligt med dagsljus i vissa rum. Om tillgången till dagsljus är begränsad, till exempel genom små fönster eller andra byggnader som skuggar behöver du göra en utredning som visar på att det kommer in tillräckligt med ljus.

Markteknisk miljöundersökning – om marken du ska bygga på är förorenad

Om du misstänker att marken är förorenad måste du undersöka det innan du börjar gräva. Länk till förorenade områden. Länk till annan webbplats.

Utlåtande om grundläggning – om det är svåra geotekniska förhållanden

Exempel på svåra geotekniska förhållanden är risk för skred eller sättningar där du ska bygga.

Riskanalys för farligt gods - om din verksamhet ska ligga nära järnväg eller väg men utanför detaljplan

Riskanalys kan också behövas om detaljplanen är gammal. Riskanalysen ska bland annat innehålla beskrivning av mängd och typ av farligt gods som transporteras förbi platsen.

Några sista saker att tänka på

 • När du gör en anmälan kommer vi att fråga efter vad för material och färg du har på tak, väggar, dörrar och fönsterkarmar. Se till att ha NCS-, eller RAL-koden för det redo.
 • Du kan behöva anlita en sakkunnig för att visa att byggnaden uppfyller speciella krav, till exempel för tillgänglighet, kulturvärden eller brandskydd. Utredning eller ett intyg från sakkunnig lämnar du då in till din ansökan. Du hittar behöriga sakkunniga på certifieringsorganens webbplatser: Hitta sakkunnig (RISE) Länk till annan webbplats. och Hitta sakkunnig (Kiwa) Länk till annan webbplats..
 • För att bygga en ny lokal för en verksamhet behöver du anlita en kontrollansvarig och lämna in den uppgiften i din ansökan. Läs mer om Kontrollansvariga (Boverket) Länk till annan webbplats.. Du hittar behöriga kontrollansvariga på certifieringsorganens webbplatser: Hitta kontrollansvarig (RISE) Länk till annan webbplats. och Hitta kontrollansvarig (Kiwa) Länk till annan webbplats..
 • Om din fastighet ligger inom kulturmiljöprogrammet eller i sig är kulturhistorisk värdefull är så kan du behöva lämna mer uppgifter om hur åtgärden ska anpassas till miljön. Till exempel kan du behöva lämna in olika detaljritningar eller en antikvarisk förundersökning. På kommunens karta kan du se om din fastighet finns inom kulturmiljöprogrammet eller i bebyggelseregistret. Kulturmiljöprogram och bebyggelseregister på kommunens karta Länk till annan webbplats.
 • För att börja bygga behöver du också ha ett startbesked som du får efter att vi tillsammans har haft ett tekniskt samråd.
 • När du startar en verksamhet behöver du oftast söka tillstånd från fler myndigheter.
 • Om byggnaden ska ha fler än tio parkeringsplatser behöver du se till att det finns ledningsinfrastruktur för laddstolpar till 20 procent av platserna.
 • Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.