Om du ska göra en parkeringsplats på din tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus behöver du oftast inte bygglov. Alla andra parkeringar behöver bygglov.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver inte ansöka om ett bygglov om:

 • parkeringen ska vara på din tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus och det ska inte stå fler bilar på den än vad som normalt används av ett hushåll.

Du behöver ansöka om ett bygglov om:

 • parkeringen ska vara på en tomt där det inte finns ett en- eller tvåbostadshus.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Tio veckor från det att du lämnat in ditt underlag.

Om du inte har lämnat in godkända underlag tar vi kontakt med dig. Det gör vi inom tre veckor från att du skickat in din anmälan eller ansökan.

Parkeringsplats

Avgiften blir:

 • 8 400 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 10 800 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 13 200 kronor om din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd
 • 15 600 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Situationsplan på kommunens kartunderlag

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var parkeringen ska placeras.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan.
 • Från tomtgränsen ska du rita in två vinkelräta avstånd till parkeringen som låser dess placering.
 • Situationsplanen ska visa infart.
 • Parkeringen ska ritas in skalenligt.
 • Skriv in nya plushöjder jämte de befintliga så att det tydligt framgår vilken markhöjd som är befintlig och vilken som är ny.
 • Situationsplanen ska visa eventuella befintliga byggnader på tomten. Ska någon byggnad rivas ska du markera det med exempelvis ”byggnad som rivs”
 • Situationsplanen ska visa eventuella plank och murar.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotype, utan bara lägga till det du ska bygga.

När du gått igenom stegen ovan är redo att beställa en karta. Beställa karta för bygglov, marklov och anmälan Länk till annan webbplats.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst!