Bygga nytt flerbostadshus

Grå tegelfasad på ett flerbostadshus med balkonger i rött

Om du vill bygga ett nytt flerbostadshus behöver du alltid bygglov.

Steg 1 – Ta reda på vad som gäller för ditt bygglov

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Avgiften varierar beroende på byggnadens storlek och kan bli från 22 610 till 125 020 kronor (om du bygger över 5 000 kvadratmeter).

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll samt eventuell planavgift är inte inräknat.

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Situationsplan på nybyggnadskarta

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var byggnaden ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Situationsplanen ska vara ritad på en nybyggnadskarta.
 • Byggnadens yttermått ska finnas med.
 • Från tomtgränsen ska du rita in tre vinkelräta avstånd till byggnaden som låser byggnadens placering.
 • Byggnadens färdiga golvhöjd ska vara med.
 • Situationsplanen ska visa infart, parkering för bilar och cyklar, samt angöringsplats.
 • Situationsplanen ska visa eventuella befintliga byggnader på tomten. Ska någon byggnad rivas ska du markera det med exempelvis ”byggnad som rivs”.
 • Situationsplanen ska visa eventuella plank och murar och dessa ska vara måttsatta med längdmått.

 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

När du gått igenom stegen ovan är redo att beställa en karta. Beställ karta för bygglov, marklov och anmälan Länk till annan webbplats.

Planritning

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur byggnaden ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska skalenliga och redovisa utvändiga mått, samt vara möblerade.
 • Det ska finnas en planritning för samtliga våningsplan.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens fyra sidor sett rakt framifrån.

 • Fasadritningar ska vara skalenlig och visa byggnaden från alla väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna ser ut nu och hur de kommer att se ut efter byggnation. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns eller till där befintliga och kommande marknivåer möts. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning igenom byggnaden som ska visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare.

 • Sektionsritningar ska vara skalenliga och måttsatta.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Markplaneringsritning

En markplaneringsritning är baserad på kommunens kartunderlag och visar var du kommer göra utfyllnader eller schaktningar.

 • Om du ska bygga slänter behöver du markera var de ska vara.
 • Skriv in nya plushöjder jämte de befintliga så att det tydligt framgår vilken markhöjd som är befintlig och vilken som är ny.
 • Visa plushöjder på färdig mark vid tillgänglig biluppställningsplats, vid gångväg och vid entré, samt byggnadens färdiga golvhöjd.
 • Visa eventuella stödmurar och plank. Plushöjder för marken och överkant på stödmuren ska framgå, samt murens placering och dess avstånd till fastighetsgräns.
 • Om du ska göra stora markförändringar kan du ibland behöva skicka in separata marksektioner.
 • Om marksektioner är nödvändiga behöver du markera var sektionsritningarna är tagna på markplaneringsritningen.

Uträkning av bruttoarean

Till bruttoarean räknas arean av alla våningsplan som går att mäta, inklusive ytterväggar, hål för trappa, inglasat uterum etc. Vid snedtak räknas inte bruttoarean hela vägen fram till väggen, utan du ska endast räkna till och med 0,60 meter utanför den linje där rumshöjden är 1,90 meter.

Brandskyddsbeskrivning

Beskrivning av till exempel räddningsvägar och uppställningsplatser, samt principer för utrymning från byggnaden.

Parkeringsredovisning för både cyklar och bilar

En parkeringsredovisning beskriver hur parkeringsfrågan ska lösas i förhållande till antal lägenheter och boende. Bland annat ska en angöringsplats för bilar finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré. Antal parkeringsplatser för rörelsehindrade bör dimensioneras med hänsyn till avsedd användning eller antal bostäder och långsiktigt behov.

Du ska även markera parkeringsplatserna tydligt på situationsplanen och markplaneringsritningen.

Tillgänglighetsutlåtande

Utlåtande ska göras för både tomten och byggnaderna av en person som är certifierad och sakkunnig.

I vissa fall måste du också lämna in:

Bullerutredning

En bullerutredning visar bland annat om ljudnivåerna vid huset klarar de riktvärden som finns om din fastighet ligger utanför detaljplan och nära järnväg eller större väg.

Dagsljusutredning – om du inreder källare eller vind

En dagsljusutredning behövs om du inreder en källare eller vind för att visa så att rummen får tillräckligt med dagsljus.

Några sista saker att tänka på när du bygger nytt

 • När du gör en anmälan kommer vi att fråga efter vad för material och färg du har på tak, väggar, dörrar och fönsterkarmar. Se till att ha NCS-, eller RAL-koden för det redo.
 • Du kan behöva anlita en sakkunnig för att visa att byggnaden uppfyller speciella krav, till exempel för tillgänglighet, kulturvärden eller brandskydd. Utredning eller ett intyg från sakkunnig lämnar du då in till din ansökan. Du hittar behöriga sakkunniga på certifieringsorganens webbplatser: Hitta sakkunnig (RISE) Länk till annan webbplats. och Hitta sakkunnig (Kiwa) Länk till annan webbplats..
 • För att bygga ett nytt flerbostadshus behöver du anlita en kontrollansvarig och lämna in den uppgiften i din ansökan. Läs mer om Kontrollansvariga (Boverket) Länk till annan webbplats. Du hittar behöriga kontrollansvariga på certifieringsorganens webbplatser: Hitta kontrollansvarig (RISE) Länk till annan webbplats. och Hitta kontrollansvarig (Kiwa) Länk till annan webbplats.
 • Om din fastighet ligger inom kulturmiljöprogrammet eller i sig är kulturhistorisk värdefull är så kan du behöva lämna mer uppgifter om hur åtgärden ska anpassas till miljön. Till exempel kan du behöva lämna in olika detaljritningar eller en antikvarisk förundersökning. På kommunens karta kan du se om din fastighet finns inom kulturmiljöprogrammet eller i bebyggelseregistret. Kulturmiljöprogram och bebyggelseregister på kommunens karta Länk till annan webbplats.
 • För att börja bygga behöver du också ha ett startbesked som du får efter att vi tillsammans har haft ett tekniskt samråd.
 • Det ska finnas låsbara utrymmen för förvaring av säsongsutrustning nära lägenheterna. Det ska också finnas utrymme för förvaring av till exempel cyklar, barnvagnar och rullatorer.
 • Det ska finnas ett utrymme för att ta hand om avfall från boende i fastigheten.
 • Om bostadshuset ska ha fler än tio parkeringsplatser behöver du se till att det finns ledningsinfrastruktur för laddstolpar till alla platserna.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.