Höja eller sänka marknivån

En man som gräver framför ett hus

Om du ska höja eller sänka marken inom ett område med detaljplan behöver du marklov om höjdförändringen är mer än 0,5 meter.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver marklov

Du behöver marklov så länge:

 • din tomt ligger inom detaljplan och du ska höja eller sänka marken mer än 0,5 meter.

Du behöver inte marklov om:

 • din tomt ligger utanför detaljplan.
 • din tomt ligger innanför detaljplan, men du ska inte höja eller sänka marken mer än 0,5 meter.
 • det står i detaljplanen att du inte behöver marklov.

Läs mer om marklov Marklov - PBL kunskapsbanken (Boverket) Länk till annan webbplats.

Det här gäller för dig

I detaljplanen kan du ta reda på om din fastighet gränsar mot en allmän plats. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Höja eller sänka marknivån

Avgiften blir:

 • 9 000 kronor om du inte behöver ha ett tekniskt samråd
 • 14 400 kronor om du behöver ha ett tekniskt samråd

Kostnad för karta är inte inräknat.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Situationsplan på kommunens kartunderlag

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan.
 • Rita in hur stor yta det gäller och var på fastigheten marken ska höjas eller sänkas.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.

Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotype, utan bara lägga till det du ska bygga.

När du gått igenom stegen ovan är du redo att beställa en karta. Du beställer karta för bygglov, marklov och anmälan av attefallsåtgärd i e-tjänsten.

Markplaneringsritning

En markplaneringsritning är baserad på kommunens kartunderlag och visar var du kommer göra utfyllnader eller schaktningar.

 • Om du ska bygga slänter behöver du markera var de ska vara.
 • Skriv in nya plushöjder jämte de befintliga, så att det tydligt framgår vilken markhöjd som är befintlig och vilken som är ny.
 • Markera var sektionsritningarna är tagna.

Sektionsritning

En sektionsritning är ett tvärsnitt av marken.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • De ska visa befintlig och kommande marknivå.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Beroende på omfattningen av markändringen kan flera sektioner behövas.

 Några saker att tänka på

 • Om du ska spränga inom detaljplan behöver du tillstånd. Det söker du hos Polisen.
 • Om du ska använda stödmurar behöver du söka lov för dem om de är högre än 45 centimeter.
 • Om du håller på och bygger ditt hus och under byggtiden vill ändra marknivåerna från dem som är bestämda i lovet, kontakta kommunen.
 • Beroende på hur stora markförändringar du ska göra kan du behöva en kontrollansvarig. När du gör en ansökan behöver du lämna olika uppgifter angående den som ska vara kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig och hitta en kontrollansvarig som är certifierad. Kontrollansvarig (Boverket) Länk till annan webbplats.
 • Om du misstänker att marken är förorenad måste du undersöka det innan du börjar gräva. Anmäla och sanera förorenade områden
 • Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.

Exempel på hur ritningarna kan se ut

Exempelritningar för mur eller markuppfyllnad Pdf, 1.1 MB.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.