Om du redan har ett en- eller tvåbostadshus får du göra en så kallad attefallstillbyggnad på max 15 kvadratmeter. En attefallstillbyggnad behöver inte bygglov, men däremot en anmälan.

Vid en attefallsåtgärd kan du bortse från de flesta av detaljplanens bestämmelser och till exempel bygga på mark som man inte får bygga på, så kallad prickad mark.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver göra en anmälan så länge:

 • tillbyggnaden ska ha max 15,0 kvadratmeter bruttoarea.
 • tillbyggnaden inte blir högre än bostadshusets nock.
 • tillbyggnaden ska ligga minst 4,5 meter från fastighetsgräns, eller närmare om grannen har sagt ja till det.
 • tillbyggnaden ska göras på ett en- eller tvåbostadshus.

Du behöver istället ansöka om ett bygglov om:

 • byggnaden redan har byggts till med en attefallstillbyggnad.
 • tillbyggnaden ska ligga närmare tomtgränsen än 4,5 meter och gränsen är mot en allmän plats till exempel en väg, gata eller parkmark eller mot allmän väg utanför detaljplan.
 • kommunen har bestämt i en detaljplan att det behövs bygglov för attefallstillbyggnader
 • din fastighet finns nära en flygplats eller i ett område som är av riksintresse för totalförsvaret
 • din fastighet finns i ett område som är särskilt värdefullt, till exempel med tanke på kulturmiljö.

Om du är osäker på vad som gäller för dig

I detaljplanen kan du ta reda på om din fastighet gränsar mot en allmän plats. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Du kan ta reda på vilka områden och byggnader som räknas som kulturhistoriskt värdefulla. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Läs mer om attefallstillbyggnader på Boverket Bygglovsbefriad tillbyggnad högst 15 kvadratmeter - PBL kunskapsbanken (Boverket) Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Om du inte behöver ha ett tekniskt samråd.

6 650 kronor

Om du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 300 kronor


I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din anmälan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din anmälan:

Situationsplan på kommunens kartunderlag

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var tillbyggnaden ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan.
 • Tillbyggnadens yttermått ska finnas med.
 • Från tomtgränsen ska du rita in tre vinkelräta avstånd till tillbyggnaden som låser tillbyggnadens placering.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.

Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotype, utan bara lägga till det du ska bygga.

När du gått igenom stegen ovan är redo att beställa en karta genom vår e-tjänst. Beställa karta för bygglov, marklov och anmälan Länk till annan webbplats.

Planritning

En planritning visar själva byggnaden med tillbyggnaden uppifrån så att det går att se hur tillbyggnaden ska vara utformad och användas, till exempel om det är ett uterum.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått, vara möblerade och i skala 1:100.
 • Hela byggnaden ska vara med på planritningen, och du ska tydligt markera vad som ska byggas till.
 • Planritningen ska visa tillbyggnadens golvnivå i förhållande till befintlig byggnad. Du kan till exempel markera befintlig byggnads golvhöjd med 0 och tillbyggnadens golvhöjd med +/- 0 i förhållande till den befintliga.
 • Det ska framgå vad de befintliga rummen har för funktion, till exempel vardagsrum eller kök.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.

Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa tillbyggnadens sidor sett rakt framifrån, från respektive sida.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och du ska tydligt markera vad som ska byggas till.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna ser ut nu och hur de kommer att se ut efter byggnation. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns eller till där befintliga och kommande marknivåer möts. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje.

Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning genom tillbyggnaden och ska visa hur den är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken.

Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Ritningar över nuvarande utseende

Fasad- plan- och sektionsritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. Tänk på att du måste kontrollera att ritningarna stämmer med verkligheten.

Du kan få ut gamla bygglovsritningar från kommunens arkiv.

Kopior på handlingar för bygglov. Länk till annan webbplats.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Pdf, 274.2 kB.

I vissa fall måste du också lämna in:

Godkännande från granne - om du bygger närmare gräns än 4,5 meter

Grannen ska på situationsplanen skriva sin signatur, namnförtydligande, samt vilken fastighet de representerar. Samtliga ägare till grannfastigheten ska skriva på.

Konstruktionsritningar – om byggnaden ska ha en komplicerad konstruktion

Konstruktionsritningar, även kallade K-ritningar, beskriver husets uppbyggnad ner till en detaljnivå. Ritningarna består av

 • teknisk sektion genom grund, vägg och tak. Den kan också kallas sektion genom klimatskal och visar de delar av byggnaden som gränsar mot den yttre omgivningen, det vill säga ytterväggar, tak, golv/grund, fönster och dörrar
 • grundplan
 • mellanbjälklagsplan (om sådant finns) med redovisning av upplag, pelare och balkar
 • takstolsplan med redovisning av upplag, pelare och balkar

Exempel på hur ritningarna kan se ut

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 1.2 MB.

Tänk på!

Om inte golvet i tillbyggnaden är i samma nivå som det befintliga huset behöver du redovisa hur du ska lösa tillgängligheten.

Information om tillgänglighet och vilka krav som gäller hos Boverket. Länk till annan webbplats.

Tips!

Om du bor utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse kan du göra en liten tillbyggnad på ett en- och tvåbostadshus utan anmälan eller bygglov. Läs mer om vad som gäller på Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Steg 3 – Skicka in din anmälan

Nu är du redo att skicka in din anmälan, använd vår e-tjänst.

Några sista saker att tänka

 • Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.
 • Ska du ha vatten och avlopp i huset? Oavsett om du har kommunalt vatten och avlopp eller enskilt avlopp behöver du meddela oss om du ska ha vatten och avlopp i ditt attefallshus.
 • När du gör en anmälan kommer vi att fråga efter vad för material och färg du har på tak, väggar, dörrar och fönsterkarmar. Se till att ha NCS-, eller RAL-koden för det redo.