En områdesskylt som visar husen i ett kvarter

Om du ska sätta upp en skylt inom detaljplanerat område behöver du oftast bygglov. Det finns några undantag, till exempel om skylten inte är så stor eller bara ska sitta uppe några veckor.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver ansöka om bygglov om:

 • Du ska sätta upp en skylt inom detaljplanerat område och inget av undantagen gäller.

Du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Skylten är utanför detaljplanerat område.
 • Skylten är högst 1,0 kvadratmeter.
 • Skylten är en orienteringstavla på max 2,0 kvadratmeter.
 • Skylten är för ett tillfälligt evenemang. Skylten får då sitta uppe under högst fyra veckor.
 • Skylten ska vara inomhus.
 • Skylten är valreklam.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Läs mer om skyltar Bygglov för skyltar (Boverket). Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Skylt

Avgiften blir:

 • 7 200 kronor om din ansökan följer detaljplanen
 • 9 600 kronor om din ansökan inte följer detaljplanen

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • Ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • Måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • Skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa byggnaden sett rakt framifrån.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Ritningen ska visa skyltens mått och utformning i färg.
 • Om skylten riktas ut från fasaden behöver du redovisa mått från skyltens underkant till marknivån för att redovisa att man kan passera under.
 • Fasadritningarna ska ha skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Karta som visar på vilken byggnad ska skylten vara?

Du kan hämta en gratis karta som visar vilken byggnad skylten ska vara på. Du hämtar den direkt från kartan på webben Länk till annan webbplats. eller kontaktar kundcentret Kungsbacka direkt.

Förslag på kontrollplan – då kan du få startbesked samtidigt som bygglovet

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Pdf, 218.5 kB.

I vissa fall måste du också lämna in:

Situationsplan på kommunens kartunderlag – om det gäller en fristående skyltpylon

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var skylten ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan.
 • Pylonens mått ska finnas med.
 • Från tomtgränsen ska du rita in två vinkelräta avstånd till pylonen som låser dess placering.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotype, utan bara lägga till det du ska bygga.

När du gått igenom stegen ovan är redo att beställa en karta. Beställa karta för bygglov, marklov och anmälan Länk till annan webbplats.

Konstruktionsritning – om skylten ska vara på en ställning

Konstruktionsritningar, även kallade K-ritningar, beskriver ställningens uppbyggnad ner till en detaljnivå.

Detaljritning – om skylten är stor och varierande

Ritningen ska visa skyltens mått och vara i lämplig skala (oftast 1:20 eller 1:50). Den ska också visa kulör och material.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.

En sista sak att tänka på

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.