Glasa in balkong på flerbostadshus

Inglasade balkonger på vit lägenhetsbyggnad

Om du vill glasa in en balkong på ett flerbostadshus räknas det som en tillbyggnad och du behöver alltid bygglov.

Steg 1 - Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver bygglov om:

 • du ska glasa in en balkong på ett flerbostadshus.
 • Om din fastighet ligger inom kulturmiljöprogrammet eller i sig är kulturhistorisk värdefull så kan du behöva lämna mer uppgifter om hur inglasningen ska anpassas till miljön. Till exempel kan du behöva lämna in olika detaljritningar eller en antikvarisk förundersökning. På kommunens karta kan du se om din fastighet finns inom kulturmiljöprogrammet eller i bebyggelseregistret. Kulturmiljöprogram och bebyggelseregister på kommunens karta Länk till annan webbplats.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Avgiften för att söka bygglov för inglasning av balkong börjar på 5 985 kronor. Därefter debiteras 1 330 kronor per tillkommande balkong.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll samt eventuell planavgift är inte inräknat.

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 - Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • Ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • Måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • Skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Karta där den aktuella byggnaden är markerad

Du kan hämta en karta gratis från webben eller via vårt kundcenter Kungsbacka direkt.

Om du skriver ut din karta själv från kommunens karta behöver den inte vara skalenlig. Du skriver ut kartan genom funktionen "Exportera" i menyn till vänster i kartan. Hämta en karta över din fastighet från kommunens karta Länk till annan webbplats.

Planritning

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur byggnaden ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått på balkong och oftast vara i skala 1:100.
 • Hela byggnaden ska vara med på planritningen, och du ska tydligt markera inglasningen.
 • Det ska framgå vad de befintliga rummen har för funktion.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritning

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens sidor sett rakt framifrån, från respektive sida.

 • Fasadritningar ska oftast vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och du ska tydligt markera balkongen eller balkongerna som ska glasas in.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning igenom balkongen och visar hur den är uppbyggd och förankrad.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och oftast i skala 1:100.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Ritningar över nuvarande utseende

Fasad- plan- och sektionsritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. Tänk på att du måste kontrollera att ritningarna stämmer med verkligheten.

Du kan få ut gamla bygglovsritningar från kommunens arkiv. Kopior på handlingar för bygglov

Exempel på hur ritningarna kan se ut

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 1.2 MB.

Några sista saker att tänka

Steg 3 - Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din anmälan, använd vår e-tjänst.