Ändra användning av byggnad

Man i arbetskläder sopar i ett rum som byggs om

Om du vill använda en byggnad till något annat än vad den används till i dag behöver du oftast bygglov. Det gäller till exempel om du ändrar från kontor till bostad, affär till restaurang, ladugård till verkstad, bostad till förskola eller garage till bostad.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver bygglov så länge:

 • du ska använda byggnaden till något annat än vad den används till idag.

Du behöver inte bygglov om:

 • du ska bygga om en del av din bostad till kontor som du själv ska använda.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Avgiften för att söka bygglov för en ny användning av byggnad kan variera, mellan 12 635 och 49 210 kronor. Kostnad för karta är inte inräknat.

Vad avgiften blir beror på:

 • om byggnaden idag används som enbostadshus eller verksamhetslokal (avgiften blir högre för verksamhetslokal)
 • om nya användningssättet följer detaljplan (avgiften blir högre om det inte följer detaljplanen)
 • om du behöver ha ett tekniskt samråd (avgiften blir högre om du behöver ett tekniskt samråd)

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • Ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • Måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • Skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Situationsplan på kommunens kartunderlag

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se vilken byggnad det gäller.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan.
 • Markera den byggnad eller del av byggnad ändringen gäller om det finns flera byggnader på fastigheten.
 • Redovisa tillfarter, möjligheter för transporter, framkomlighet och parkering.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotype, utan bara lägga till det du ska bygga.

När du gått igenom stegen ovan är du redo att beställa en karta Länk till annan webbplats..

Planritning

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur den ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått, vara möblerade och i skala 1:100.
 • Hela byggnaden ska vara med på planritningen, och du ska tydligt markera ändringen.
 • Det ska framgå vad de befintliga rummen har för funktion.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Ritningar över nuvarande utseende

Fasad- plan- och sektionsritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. Tänk på att du måste kontrollera att ritningarna stämmer med verkligheten.

Du kan få ut gamla bygglovsritningar via vårt kundcenter Kungsbacka direkt. För att få ut rätt handlingar behöver du veta:

 • Fastighetsbeteckning
 • Vilka ritningar du vill ha
 • Ungefärligt byggår.

Du kan få ut gamla bygglovsritningar från kommunens arkiv. Kopior på handlingar för bygglov.

Beskrivning av projektet

Beskriv kortfattat vad byggnaden används till idag och vad den ska användas till efter ändringen.

Kontrollplan eller meddela vem som ska vara kontrollansvarig

Det ska finnas en kontrollplan för bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. En kontrollplan är ett kravställande dokument som säkerställer att nödvändiga kontroller görs under projektets gång och att det kan antas komma att uppfylla samhällets krav när det är färdigt. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta.

För enklare åtgärder räcker det att du som byggherre tar fram en kontrollplan för ditt projekt.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • hur kontrollerna ska utföras, på vilket sätt och mot vad kontrollen ska stämmas av mot
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Länk till annan webbplats.

För mer omfattande och komplicerade åtgärder så behöver du anlita en kontrollansvarig. Din kontrollansvarige hjälper dig då att ta fram ett förslag till kontrollplan. Om du är osäker på om du behöver en kontrollansvarig för ditt projekt så kan du kontakta bygglovsavdelningen.

Du hittar behöriga kontrollansvariga på certifieringsorganens webbplatser:
Hitta kontrollansvarig (RISE) Länk till annan webbplats.
Hitta kontrollansvarig (Kiwa) Länk till annan webbplats.

I vissa fall måste du också lämna in:

Sektionsritning – om du ändrar rumshöjden

En sektionsritning är en genomskärning genom byggnaden och ska visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • Den ska visa rumshöjd i den del som blir ändrad.

Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritning – om utsidan ändras

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens sidor sett rakt framifrån, från respektive sida.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och du ska tydligt markera vad som ska ändras.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Verksamhetsbeskrivning – om det är en verksamhet som ska använda byggnaden

Verksamhetsbeskrivningen ska bland annat förklara vad det är för sorts verksamhet, i vilken omfattning den bedrivs, öppettider om det är en verksamhet som riktar sig till kunder, hur många anställda det är, samt antalet besökare och transporter.

Några sista saker att tänka

 • När du gör en ansökan kommer vi att fråga efter vad för material och färg du har på tak och väggar. Se till att ha NCS-koden för det redo.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.