Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

Man i arbetskläder sopar i ett rum som byggs om

Du behöver inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Men du behöver göra en anmälan och få ett startbesked.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver göra en anmälan så länge:

Du ska skapa en bostad till i ett enbostadshus som redan finns.

Du behöver istället ansöka om ett bygglov om:

 • du ska skapa en ny bostad i ett hus som inte är ett enbostadshus.
 • din fastighet finns i ett område som är särskilt värdefullt, till exempel med tanke på kulturmiljö.

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen kan du se vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Detaljplaner hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Du kan ta reda på vilka områden och byggnader som räknas som kulturhistoriskt värdefulla. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader hittar du i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Läs mer om att inreda ytterligare en bostad utan bygglov Inreda ytterligare en bostad utan bygglov - PBL kunskapsbanken (Boverket) Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Här kan du se den aktuella handläggningstiden. Länk till annan webbplats.

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Beskrivning

Avgift

Du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

6 650 kronor

Du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 965 kronor

 

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.

Steg 2 – Ta fram underlag för din anmälan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta för höjd, längd, bredd eller avstånd i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer. Skalstock är ett måttsatt skalstreck som visar skalan.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din anmälan:

Situationsplan på kommunens kartunderlag

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån. Det gör att man bland annat kan se vilken byggnad bostaden ska inredas i.

• Från tomtgränsen ska du rita in tre vinkelräta avstånd till byggnaden som låser byggnadens placering.
• Situationsplanen ska visa infart och parkering.
• Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
• Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
• Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

När du gått igenom stegen är du redo att beställa en karta.

Beställa karta för bygglov, marklov och anmälan Länk till annan webbplats.

Planritning

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur den tillkommande bostaden ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått, vara möblerade och i skala 1:100.
 • Hela byggnaden ska vara med på planritningen, och du ska tydligt markera den nya bostaden.
 • Det ska framgå vad de befintliga rummen har för funktion, till exempel vardagsrum eller kök.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock på ritningen. Skalstock är ett måttsatt skalstreck som visar skalan.

Ritningar över nuvarande utseende

Fasad- plan- och sektionsritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. Tänk på att du måste kontrollera att ritningarna stämmer med verkligheten.

Du kan få ut gamla bygglovsritningar via kundcentret Kungsbacka direkt. För att få ut rätt handlingar behöver du veta:

 • fastighetsbeteckning
 • vilka ritningar du vill ha
 • ungefärligt byggår

Tekniska handlingar

 • Teknisk beskrivning som förklarar bärförmåga, stadga och beständighet.
 • Ritning för ventilation
 • Ritningar för VS
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Beräkning av byggnadens primärenergital, installerad eleffekt för uppvärmning, genomsnittliga värmegenomgångskoefficient och genomsnittligt luftläckage.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder Pdf, 274.2 kB.

I vissa fall måste du också lämna in:

Sektionsritning – om du ändrar rumshöjden

En sektionsritning är en genomskärning genom byggnaden och ska visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • Den ska visa rumshöjd i den del som blir den nya bostaden.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock på ritningen. Skalstock är ett måttsatt skalstreck som visar skalan.

Fasadritning – om utsidan ändras

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens sidor sett rakt framifrån, från respektive sida.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och du ska tydligt markeras vad som ska ändras.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut. Om inte marknivåerna ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock. Skalstock är ett måttsatt skalstreck som visar skalan.

Några sista saker att tänka

När du gör en anmälan kommer vi att fråga efter vad för material och färg du har på tak och väggar. Se till att ha NCS-koden för det redo.

Tänk på!

Kommunen kan bestämma i en detaljplan att det inte går att göra en anmälan för att inreda en till bostad. Kolla upp vad som gäller för dig i Kungsbackas karta Länk till annan webbplats.)

Om ditt hus ligger inom detaljplan kan du behöva bygglov för utvändig ändring om fasaden på huset ändras. Ändra fasad eller tak på ett hus

Steg 3 – Skicka in din anmälan

Nu är du redo att skicka in din anmälan, använd vår e-tjänst.