Anmäla och sanera förorenade områden

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker förorenad mark, vatten eller byggnader. Att ett område är förorenat innebär att det innehåller skadliga ämnen som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt.

Undersök om ett område är förorenat

Om du vill köpa en fastighet, göra markarbeten eller avveckla din verksamhet har du ansvar för att undersöka om marken är förorenad. Länsstyrelsen eller kommunen kan ha uppgifter om det tidigare har funnits föroreningar på fastigheten eller i marken. Om inga uppgifter finns kan du behöva göra en miljöteknisk markundersökning.

Anmäl markundersökning och sanering

Om du ska undersöka eller sanera förorenad mark måste du först göra en anmälan till kommunen.

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt för att göra din anmälan.

Om du upptäcker eller misstänker att ett område är förorenat under pågående markarbete så ska du avbryta arbetet direkt och kontakta kommunens kundcenter.

Miljö & Hälsoskydd gör en bedömning av vad du behöver göra för att minska risken för påverkan på människors hälsa och miljön.

Vem är ansvarig?

  1. I första hand är det den som orsakat föroreningen som är ansvarig för att undersöka och sanera det förorenade området.
  2. Om det inte går att hitta den som orsakat skadan är det fastighetsägaren som är ansvarig om du köpt marken efter miljöbalkens införande 1 januari 1999.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Även om du som fastighetsägare gräver eller genomför andra åtgärder som leder till att föroreningar sprids kan det vara ditt ansvar att utföra sanering.

Som fastighetsägare kan du också bli skyldig att betala för värdeökning av fastigheten om någon annan sanerar den. I vissa fall kan fastighetsägaren också bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på fastigheten.

Du har undersökningsplikt när du köper en fastighet

Om du vill köpa en fastighet så har du undersökningsplikt som även omfattar eventuella föroreningar på fastigheten. Hur omfattande utredningar du behöver göra beror på vilken typ av fastighet det gäller.