Anmäla schaktmassor och avfall

schaktmassor

Det kostar om du vill slänga avfall på en deponeringsanläggning. För den som gräver upp schaktmassor är det då billigare att hitta en mottagare för återanvändning.

Ta först reda på om du får ta emot massor från byggprojekt eller asfaltkross. Oftast behöver du anmäla det till Miljö & Hälsoskydd.

Det är bra för miljön att återanvända avfall som schaktmassor, men det får inte förorena den nya platsen, riskera människors hälsa och miljön, eller bidra till nedskräpning.

Lämpliga sätt att återanvända schaktmassor är att anlägga bullervall eller att förstärka vägar. Det är också dessa ändamål som schaktmassor och avfall från början är lämpliga för.

Anmälan krävs för användning

För att få använda schaktmassor behöver du anmäla det till Miljö & Hälsoskydd. Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt för att göra din anmälan. Du hittar kontaktuppgifter här på sidan.

Du får inte påbörja en anmäld verksamhet förrän tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om avdelningen för Miljö & Hälsoskydd inte meddelar annat.

Detta måste vara uppfyllt

Det finns tre kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska räknas som återvinning:

 1. Det finns ett behov av massorna till något anläggningsprojekt.
 2. Massorna måste vara lämpade till den anläggning man tänkt bygga.
 3. Mängden massor måste vara rimlig i förhållande till det man tänkt bygga.

Om du inte uppfyller dessa tre kriterier har du inte uppfyllt syftet med att återanvända massor. Om du ändå tar emot massor bedriver du istället deponiverksamhet.

Om du ska lämna eller ta emot schaktmassor

Den som tar emot massor måste ha ett behov av dem till något anläggningsprojekt, men massorna måste även vara lämpade till den anläggning man tänkt bygga och mängden massor måste vara rimlig.

Schaktmassor från till exempel byggarbetsplatser och vägarbeten innehåller ofta annat avfall som armeringsjärn, betongbitar och asfaltsklumpar. Det kallas för avfallsinslag i schaktmassor. Sådana massor måste först vara sorterade och bortplockat av leverantören på plats där massorna kommer ifrån innan användning.

Du får inte själv ta emot osorterade massor vid leverans till din fastighet. Det är deponiverksamhet och är inte tillåtet utan tillstånd.

 1. Det är leverantören som gör en bedömas av massorna på platsen.
 2. Kan det finns risk för föroreningar av massorna vid vägbygge, bostadsbygge, stadsmiljö eller på en besprutad åker ska leverantören ta prov på massorna.
 3. Provtagningen ska göras på den plats där massorna grävts upp och massorna ska inte blandas före provtagning.
 4. När du tar emot massorna ska de vara provtagna och bedömda som lämpade för ditt ändamål och det du ska anlägga.

Ta prover för att upptäcka föroreningar

Om det finns risk för små förorening kan detta vara en vägledning, men visar det sig att halten av föroreningar är högre kan det behövas ta fler prover.

 • mindre än 200 kubikmeter massor 1 samlingsprov
 • 200-2000 kubikmeter massor 5 samlingsprov
 • mer än 2000 kubikmeter massor 1 extra samlingsprov per ytterligare 1000 m3 massor

Tillstånd från Länsstyrelsen

avfall och schaktmassor

Bilden ovanför förklarar översiktligt i vilka fall det krävs anmälan respektive tillstånd. Det är normalt föroreningshalterna som avgör vilket som ska gälla. Kontakta Miljö & Hälsoskydd via kundcentret Kungsbacka direkt.

Du söker tillstånd hos Länsstyrelsen i Hallands län. Länk till annan webbplats.

Samråd hos Länsstyrelsen

Om massorna kommer från helt orörd naturmark, är fria från avfallsinslag och föroreningar och man uppfyller de tre syftena, då räcker det med samråd hos Länsstyrelsen.

Tillstånd krävs för deponiverksamhet

En deponiverksamhet är tillståndspliktigt och du söker tillstånd hos Länsstyrelsen. Om du bedriver deponiverksamhet utan tillstånd har Miljö & Hälsoskydd skyldighet att anmäla verksamheten till Polisen. Vi kan även ta beslut att förbjuda verksamheten eller att schaktmassorna ska tas bort.

Övriga tillstånd eller dispenser att tänka på:

 • strandskydd
 • vattenverksamhet
 • marklov
 • sprängning
 • kulturskydd
 • vattenskyddsområde
 • skogsavverkning
 • bygglov (uppge alltid i bygglovsanmälan om du tänkt använda schaktmassor, till exempel som utfyllnad under ditt hus).

Rådgivning och information

Ta kontakt med avdelningen för Miljö & Hälsoskydd för rådgivning och information via kundcentret Kungsbacka direkt.

Hur gör jag min anmälan?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt på mejl eller telefon för att göra din anmälan.