Hantera farligt avfall på företag

Farligt avfall är enkelt uttryckt avfall som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön. Ämnena kan vara frätande, giftiga eller cancerogena.

Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, bly- och kadmiumbatterier, fotokemikalier, bekämpningsmedel och lysrör.

Så hanterar du farligt avfall på företag

För farligt avfall gäller särskilda bestämmelser och du som verksamhetsutövare är ansvarig för att det farliga avfallet hanteras så att inte människor och miljö kommer till skada.

Farligt avfall får inte blandas med övrigt avfall och det ska förvaras så att det inte kan förorena miljön. Oftast krävs att avfallet förvaras inomhus eller under tak, på tätt underlag, inom invallning eller i ett avloppslöst utrymme.

För det farliga avfall som uppkommer ska du föra anteckningar om årlig mängd för varje slag av farligt avfall. Du ska spara anteckningarna i tre år och kunna uppvisa dem på tillsynsmyndighetens begäran.

Från och med 1 januari 2024 kan företag lämna farligt avfall mot betalning. Som kommunalt avfall räknas sådant avfall som typiskt sett uppkommer i ett hushåll.

Återvinning för företag.

Så transporterar du företagets farliga avfall

Farligt avfall måste hämtas av en transportör som har tillstånd att köra farligt avfall och transportören ska lämna det till en godkänd mottagare för mellanlagring eller behandling. Vid transport av farligt avfall inom Sverige ska ett transportdokument upprättas med uppgifter om avfallsslag, mängd, vem som lämnar avfallet och vem som är mottagare. Dokumentet ska undertecknas av avfallslämnaren.

Transport av farligt avfall kan ske i egen regi, men då måste du göra en anmälan till länsstyrelsen.

Om transport av avfall (Länsstyrelsen) Länk till annan webbplats.

Tryckimpregnerat virke och elavfall från företag

Företag får inte lämna tryckimpregnerat virke på kommunens återvinningscentraler. På grund av lagstiftningen har kommunen ingen möjlighet att ta emot något farligt avfall från verksamheter.

Företag behöver lämna ett så kallat avlämnarintyg från El-Kretsen för att få lämna elavfall på våra återvinningscentraler. Som besökare ansvarar du själv för att söka upp personalen och uppvisa ett giltigt avlämnarintyg innan du lämnar avfallet. Personalen kommer att läsa av ditt intyg via mobiltelefonen. Själva intyget kan du ha som underlag vid din egen rapportering till Naturvårdsverket. Observera att du måste rapportera in till Naturvårdsverket inom 48 timmar efter att du har lämnat ifrån dig farligt avfall.

Skapa avlämnarintyg (El-Kretsen) Länk till annan webbplats.

Regler för rapportering av farligt avfall

Sedan tidigare har alla som yrkesmässigt får farligt avfall i sin verksamhet skyldighet att anteckna vissa uppgifter om avfallet. Det gäller när man lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall. Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall även rapportera in uppgifter om avfallet hos Naturvårdsverket.

Rapportera till avfallsregistret (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Sök dispens för bygg- och rivningsavfall

Avfall som blir över från bygg- eller rivningsarbeten ska sorteras. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning. Du som företagare kan ansöka om dispens för bygg- och rivningsavfall från Miljö & Hälsa.

I avfallsförordningen finns några undantag från kravet på utsortering. Om du inte omfattas av de generella undantagen men vill samla in avfallet som ett blandat avfall ska du söka dispens.

Bygg- och rivningsavfall (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.