Lämna avfall på återvinningscentral som företagare

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till våra återvinningscentraler. Som företagare kan du lämna samma typ av avfall som privatpersoner med undantag för vissa typer av farligt avfall.

Vid avlämning av elavfall ställs krav på att du har med dig ett avlämnarintyg från El-Kretsen och vid avlämning av kommunalt farligt avfall behöver du betala en extra kostnad.

Kostnad för besök på återvinningscentralen

Alla företag får betala en avgift per besök på återvinningscentralerna. Kostnaden för besöket hittar du i aktuell avfallstaxa.

Vid inpassering ska du använda det gula återvinningskortet för företag. Företagskortet får endast användas av anställda i företaget. Som företagare får du inte låna privatpersoners återvinningskort för att lämna avfall som uppstått om du utfört ett arbete.

Har du inget företagskort kan du betala ditt besök direkt via en e-tjänst. E-tjänsten når du via en QR-kod. Personalen på plats hjälper dig.

Så ansöker du om företagskort för återvinningscentralerna

Använd vår e-tjänst eller skicka företagets uppgifter till kommunens kundcenter Kungsbacka direkt på info@kungsbacka.se för att ansöka om återvinningskort. Det går också bra att ringa om du har några frågor, så hjälper vi dig.

Korten är gratis, men vill du ersätta tappade eller förstörda kort kostar det att få ett nytt. Aktuell kostnad finns i avfallstaxan.

Vad kan jag lämna som företagare?

Som företagare kan du lämna samma typ av avfall som privatpersoner med undantag för vissa typer av farligt avfall.

Företag får vända sig till en privat aktör för hantering av farligt bygg- och rivningsavfall som exempelvis tryckimpregnerat virke eller avfall som innehåller asbest. Vi har inte heller möjlighet att ta emot farligt avfall som uppstått i någon av företagens tillverkningsprocesser, det vill säga sådant farligt avfall som klassificeras som verksamhetsavfall. Kommunalt farligt avfall kan lämnas mot betalning på plats via e-tjänst.

Om du privat besöker någon av våra återvinningscentraler med din tjänstebil under dagtid och lämnar avfall som endast får lämnas av privatpersoner, kommer personalen att be dig uppvisa ditt privata återvinningskort.

Du kommer att behöva bekräfta att avfallet inte har uppkommit i din verksamhet. Personalen har rätt att kontrollera ditt avfall för att kunna hjälpa dig att sortera, och de har även rätt att avvisa besökare som inte följer anvisningarna. Om företag inte följer sorteringsanvisningarna kan återvinningskortet spärras.

Så mycket avfall får företag lämna per besök

Maximal mängd avfall per besök är vad som lagligen får lastas i/på ett fordon eller en fordonskombination med totalvikt på maximalt 3 500 kg. Dessutom gäller volym-begränsning på maximalt 3 kubikmeter per kortbesök och maximalt 10 stycken slipers eller motsvarande per kortbesök.

Vid besök med större volym än tre kubikmeter gäller följande:

  • 0,0-3,0 kubikmeter - kortet dras 1 gång
  • 3,5-6,0 kubikmeter - kortet dras 2 gånger
  • och så vidare.

Laglig lastvikt gäller för både dragfordon och eventuellt släpfordon, vid eventuell tvist kan kontrollvägning ske på Barnamossens återvinningscentral.

Volym- och viktuppskattning gör personalen på återvinningscentralerna.

Så gör du med företagets farliga avfall

Med farligt avfall menas avfall som innehåller farliga ämnen för människors hälsa och miljön, till exempel spillolja, lösningsmedel, bly- och kadmiumbatterier och bekämpningsmedel. Även elavfall och ljuskällor så som lysrör klassificeras som farligt avfall.

Från och med 1 januari 2024 kan företag lämna farligt avfall mot betalning. Som kommunalt avfall räknas sådant avfall som typiskt sett uppkommer i ett hushåll.

Företag inte lämna följande typer av farligt avfall:

  • tryckimpregnerat virke
  • avfall innehållande asbest
  • annat farligt bygg- och rivningsavfall
  • farligt avfall som uppstått i företagets tillverkningsprocesser
  • annat farligt avfall som inte kan klassificeras som kommunalt avfall
  • Större mängder av en och samma avfallstyp

Om du som företagare vill lämna mindre mängder kommunalt farligt avfall på någon av kommunens återvinningscentraler behöver du kunna uppvisa ett så kallat avlämnarintyg.

Avlämnarintyg skapar du på El-Kretsens hemsida Länk till annan webbplats. eller via Verksamhetsavfallsappen(el-kretsen) Länk till annan webbplats.

Som avfallsavlämnade ansvarar du själv för att klassificera och väga ditt avfall innan du kommer till återvinningscentralen. Vid behov kommer ditt avfall att kontrollvägas. Du får maximalt lämna 25liter/kilo farligt avfall per besök.

Betalning sker på plats genom en e-tjänst som du når via en QR-kod som skannas med mobilen.

Avgifter för verksamheter 2024 (exklusive moms)

Vikt

Kostnad

Avlämning av kommunalt farligt avfall, upp till 10 kilo/liter

375 kronor

Avlämning av kommunalt farligt avfall, över 10 till maximalt 25 kilo/liter

937,5 kronor

Om du som företagare vill transportera farligt avfall kan du behöva göra en anmälan till Länsstyrelsen. Du behöver också säkerställa att du har ett transpordokument med dig under transporten och att du antecknar och redovisar till Naturvårdsverket inom angiven tid.

Mer information om anteckning och rapportering av farligt avfall hittar du på Naturvårdverkets hemsida: Rapportera farligt avfall till avfallsregistret (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Så ska företag hantera elavfall

Företag måste kunna uppvisa avlämnarintyg från El-Kretsen för att få lämna elavfall på våra återvinningscentraler. Som besökare ansvarar du själv för att söka upp personalen och uppvisa ett giltigt avlämnarintyg innan du lämnar avfallet. Personalen kommer att läsa av ditt intyg via mobiltelefonen. Själva intyget kan du ha som underlag vid din egen rapportering till Naturvårdsverket.

Företag får lämna elavfall gratis, förutsatt att ni har ovannämnda intyg från El-Kretsen. Det betyder att ni får komma in på återvinningscentralen utan att betala för besöket om ni bara har elavfall att lämna.

Gör så här

Kontakta personalen vid infarten och påvisa att ni inte har annat material att lämna än elavfall. Lämnar ni annat avfall i samband med detta räknas det som ett ordinarie besök och kostar enligt aktuell taxa.