Anmäla sanering av PCB

Polyklorerade bifenyler (PCB) är ett svårnedbrytbart ämne som förbjöds på 1970-talet. Det användes bland annat i olika byggprodukter som till exempel mjukgörare i fog- och golvmassor. Ämnet är skadligt för både människor och miljö. Du som fastighetsägare är ansvarig för att inventera och sanera PCB i en byggnad.

Vilka byggnader och anläggningar måste inventeras?

I Sverige finns det fortfarande äldre fastigheter med fog- och golvmassor som innehåller PCB. Ämnet kan också finnas i isolerrutor, kondensatorer och i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv. Alla byggnader som är byggda eller renoverade mellan åren 1956–1973 ska inventeras. Enda undantaget är småhus och villor som används som bostadshus.

Vad ska fastighetsägaren göra?

Det är du som fastighetsägaren som ansvarar för att saneringen görs med hänsyn till miljön och människors hälsa. Som fastighetsägare ska du:

1. Inventera PCB

Innan saneringen måste du inventera dina fastigheter och anmäla resultatet till kommunen. Du ska inventera fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer.

Fogmassa: är ett material som används för att fylla i och täta fogar.

Isolerrutor: En isolerruta är en glasningsenhet.

Kondensator: En kondensator är en elektronisk del. Den har förmågan att lagra elektrisk laddning och utgör funktionen för vissa batterier.

2. Anmäla saneringen

Innan du börjar PCB-saneringen måste du anmäla den till avdelningen för Miljö & Hälsoskydd. Du ska skicka in din anmälan senast tre veckor innan saneringen startar.

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt för att göra din anmälan.

3. Sanera och dokumentera

Det är viktigt att PCB inte sprids i miljön vid saneringsarbetet. Anlita därför ett företag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering som arbetar enligt branschföreningen Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR) Länk till annan webbplats. rekommenderade metod. När du är färdig med saneringen ska du redovisa dokumentationen för kommunen.

Avgift för anmälan

Du får betala en avgift när du anmäler inventeringen och saneringen.

Avgifter, taxor och tillsyn enligt miljöbalken