Vägvisningen är till för de som inte hittar. Man måste ha tid att läsa och förstå skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Därför får det inte finnas för många skyltar på samma ställe och de måste vara begripliga.

Om du vill ha vägvisning till en verksamhet går det att ansöka om det hos förvaltningen för Teknik.

Kungsbacka kommun kan anordna vägvisning till viktiga målpunkter inom det egna väghållningsområdet, enligt Vägmärkesförordningen. Om vägvisning önskas från en väg som är statlig hänvisar vi din ansökan till Trafikverket.

Vägvisning görs främst till allmänna inrättningar, geografiska områden, verksamhetsområden eller större målpunkter som parkeringsanläggningar.

Geografiska områden och verksamhetsområden

Det är svårt för trafikanterna att ta till sig all information i trafikmiljön. I områden eller längs vägar med mycket trafik skyltar vi därför i första hand till geografiska områden eller verksamhetsområden. Detta gäller till exempel i centrum och längs större infarts- och genomfartsleder. Ligger vägvisningsmålet tillsammans med flera företag är ett samlat vägvisningsmål att föredra, exempelvis industriområde eller områdesnamn, till exempel Inlag.

Allmänna inrättningar

När skyltningen behöver vara mer specifik än till områden enligt ovan sker vägvisningen i första hand till allmänna inrättningar som sjukhus, vårdcentraler, idrottsanläggningar och liknande. Med allmän inrättning menas en statlig, kommunal eller regional verksamhet.

Kommersiella inrättningar

Kommersiell inrättning är verksamhet som primärt drivs på kommersiell basis och som inte är allmän inrättning. Vägvisning till kommersiella inrättningar och företag beviljas endast i undantagsfall, men kan vara aktuell till vissa lokala kommersiella mål, till exempel köpcentrum. Om möjligt ska vägvisningen i första hand ske med symbol som exempelvis hotell och restaurang. I annat fall görs skyltning med funktion eller typ av verksamhet.

Kriterier för vägvisning

Trafikantens behov av vägvisning ska stå i fokus när vi behandlar olika önskemål om vägvisning. I första hand skyltar vi till geografiska områden eller verksamhetsområden. Verksamheter som finns inom dessa områden måste i sin egen marknadsföring berätta var de finns, det kan inte ske genom skyltning. Om vägvisning beviljas är denna endast tillåten från sista vägvalet. Från genomfartsleder och infartsleder görs endast vägvisning till områden eller större målpunkter.

Kostnader

Ansökan om vägvisning är avgiftsfri. Om ansökan för vägvisning godkänns svarar sökande för kostnaderna för inköp och uppsättning av skylt. Förvaltningen för Teknik beställer och utför arbetet och debiterar sedan den sökande. Sökande svarar även för eventuella framtida behov av förnyelse av skylten på grund av slitage eller skada.