Tillstånd för arbeten i trafik och mark

Du behöver tillstånd när du ska utföra arbeten i trafiken eller i mark som kommunen äger eller sköter. Du behöver även tillstånd för arbeten i närheten av kommunens anläggningar. Här hittar du information om hur du ska gå till väga.

Ansök om godkänd åtgärd

Ska du gräva, förlägga ledningar eller utföra någon annan åtgärd som gör intrång på kommunägd mark behöver du skicka in en ansökan till kommunen. Innan du skickar in din ansökan finns det saker som du behöver ha läst igenom och kollat upp:

Kommunens regler för arbete i mark

Vi har ett dokument med regler och anvisningar för arbete i kommunens mark. För att du ska kunna göra en så komplett ansökan som möjligt behöver du ha läst igenom detta dokument innan du skickar in din ansökan till oss.

Genomför en ledningskoll

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du använder för att få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns, skydda ledningar mot avgrävningar och för att förenkla och samordna grävarbeten. Kontrollera vilka ledningar som finns i marken där du ska gräva.

Ledningskollen.se Länk till annan webbplats.

Markarbeten vid träd och invasiva arter

Skydda träd vid markarbeten

Det är även viktigt att du tänker på hur träd påverkas vid arbeten i mark. För att våra träd ska må bra ska du följa våra råd och anvisningar om hur träden ska skyddas i området där du utför markarbeten.

Regler för skydd av träd vid markarbeten.pdf Länk till annan webbplats.

Invasiva växter

För att minska spridningen av invasiva växter ska du alltid inventera område för att säkerställa att det inte finns några invasiva växter. Om du hittar några invasiva växter inom arbetsområdet behöver du genomföra arbetet med särskilda skyddsåtgärder för att förhindra spridningen.

  • Inventering ska alltid utföras för att säkerställa att det inte finns invasiva växtarter inom arbetsområdet.
  • Om invasiva växtarter påträffas inom arbetsområdet ska särskilda skyddsåtgärder vidtas för att förhindra spridning.
  • Bekämpning kan bli aktuellt om det rör sig invasiva växtarter klassade enligt EU-förordning nr (1143/2014).
  • Arbeta förebyggande genom att undvika att flytta jord till eller från arbetsområdet.

För mer information om invasiva växtarter se Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Har du specifika frågor om invasiva växter i området där du ska gräva kan du kontakta vår enhet Drift Park

Drift Park

trafikochutemiljo.park@kungsbacka.se

Restriktioner i innerstaden

Att ha en levande innerstad med evenemang och näringsliv är viktigt för Kungsbacka kommun. Vi verkar för så lite påverkan som möjligt av planerade anläggningsprojekt. Detta är en nyckel för kommunen i vår resa mot att bli en än mer attraktiv stadskärna och kommun.

Detta innebär att vi avstår från att göra större arbeten i innerstaden under sommaren (juni–augusti) samt under jul och nyår (första advent till 6 januari). Detta gäller gulmarkerat område på kartan där man som regel endast får göra akuta eller mindre störande arbeten under dessa tidsperioder. Syftet med denna restriktion är att få minsta möjlig påverkan på innerstaden och de evenemang, marknader eller liknande som pågår där under sommarmånaderna samt under julhandeln.

Skicka in ansökan

För att vi ska hinna handlägga din ansökan behöver du skicka in din ansökan minst tre månader innan byggstart. Skicka in din ansökan till Samhällsbyggnadskontor på mejladressen: samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se.

Ansök om öppningstillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

Du behöver ett öppningstillstånd för att få gräva eller utföra arbeten i eller på gator, vägar, gång- och cykelbanor eller en grönyta. Du behöver även skicka in en trafikanordningsplan (TA-plan).

Du får inte påbörja arbetet innan du har fått ett godkänt öppningstillstånd och en godkänd TA-plan.

Du ansöker om öppningstillstånd via vår e-tjänst Ansök om öppningstillstånd och trafikanordningsplan. Du skickar även in TA-planen via samma E-tjänst. Du behöver logga in med BankID. Handläggningstiden är normalt 15 arbetsdagar.

Ansök om öppningstillstånd och trafikanordningsplan Länk till annan webbplats.

Andra tillstånd du kan behöva ansöka om

Ska du ställa upp container, lösflak, arbetsbodar, byggställningar eller liknande behöver du söka polistillstånd

Offentlig plats, e-tjänst (Polisen.se) Länk till annan webbplats.

Du kan även behöva söka tillfälligt bygglov vid större etableringar.

Mer information om tillfälligt bygglov

Om du ska köra tunga, breda eller långa transporter kräver det undantag från trafikförordningen eller från lokala trafikföreskrifter. Då behöver du ansöka om dispens.

Sök dispens för transport.

Ska du köra på kommunens gång- och cykelbanor med fordon tyngre än 12 ton ska du kontakta kommunens vägingenjörer för inspektion. Du kontaktar oss genom att mejla teknik.anlaggningochutveckling@kungsbacka.se

När du utför arbeten i eller på mark

När du utför arbeten i marken ska du alltid följa kommunens regler för schaktning. Läs igenom våra regler innan du börjar gräva.

Från och med 1 januari 2024 ändras kostnaderna av inskickad ansökan:

  • Öppningstillstånd 3500 kronor
  • TA-plan 3500 kronor
  • Dygnskostand 100 kronor per påbörjat dygn

Regler för schaktning (pdf) Pdf, 305.6 kB.

Avanmäl arbete och återställning

När arbetet är slutfört ska arbetet avanmälas. Det görs via “Mina sidor” i ärendet du skickat in för TA-plan eller öppningstillstånd. Kungsbacka kommun återställer alltid ytskikten, hårdgjorda ytor och mjukmark, där förvaltningen för Teknik är huvudman, enligt gällande prislistan nedan. Mängder rundas av till närmsta heltal. Övriga arbeten debiteras enligt löpande räkning eller fast pris.

Prislistan gäller från och med 15 februari 2023 tills vidare med årsvis indexuppräkning.

Kostnad för schaktåterställning

Kostnad för schaktåterställning

Arbetsyta

Omfattning

1–10 m2

Omfattning

11–25 m2

Omfattning

26–50 m2

Omfattning

>51 m2

A gata 160 mm

2 162 kronor/m2

1 967 kronor/m2

1 749 kronor/m2

1 605 kronor/m2

B-gata 80 mm

1 887 kronor/m2

1 666 kronor/m2

1 390 kronor/m2

1 243 kronor/m2

Gång- och cykelbana 50 mm

1 326 kronor/m2

1 164 kronor/m2

1 142 kronor/m2

800 kronor/m2

Små och storgatsten bef

1 121 kronor/m2

1 021 kronor/m2

938 kronor/m2

789 kronor/m2

Små och storgatsten ny sten

2 616 kronor/m2

2 517 kronor/m2

2 434 kronor/m2

2 284 kronor/m2

Gräsyta klass 1

151 kronor/ m2

151 kronor/m2

133 kronor/m2

116 kronor/m2

Gräsyta klass 2

83 kronor/m2

83 kronor/m2

83 kronor/m2

 83 kronor/m2

Kostnad för övrig återställning

Kostnad för övrig återställning

Arbetsyta

Omfattning

1–10 löpmeter (lpm)

Omfattning

11–25 lpm

Omfattning 26–50 lpm

Omfattning

>51 lpm

Råkantsten sättning

672 kronor/lpm

489 kronor/lpm

440 kronor/lpm

456 kronor/lpm

Råkantsten radiesten sättning

705 kronor/lpm

523 kronor/lpm

440 kronor/lpm

456 kronor/lpm

Betongkantsten typ D sättning

489 kronor/lpm

382 kronor/lpm

323 kronor/lpm

323 kronor/lpm

Betongkantsten typ B sättning

456 kronor/lpm

349 kronor/lpm

290 kronor/lpm

290 kronor/lpm

Betongkantsten typ A sättning

449 kronor/lpm

449 kronor/lpm

449 kronor/lpm

449 kronor/lpm

Betongkantsten sättning radiesten

639 kronor/lpm

506 kronor/lpm

482 kronor/lpm

 406 kronor/lpm

Förhöjd underhållningskostnad

Förhöjd underhållningskostnad

Anläggningsyta

A-pris för åtgärdad

yta> 5 år

A-pris för åtgärdad

yta < 5 år

A-Gata 160 mm

287 kronor/m2

384 kronor/m2

B-Gata 80 mm

246 kronor/m2

329 kronor/m2

Gång- och cykelbana 50 mm

189 kronor/m2

252 kronor/m2

Små och storgatsten, plattor med mera

239 kronor/m2

239 kronor/m2

Grönytor

60 kronor/m2

 60 kronor/m2

Tillsammans kan vi minska slitage på vägnätet

Förvaltningen för Teknik förvaltar och underhåller större delen av vägnätet i Kungsbacka kommuns centralort samt även de allmänna park- och grönytorna. För att gator och övrig mark ska bibehålla sin funktion måste alla ingrepp som stör framkomligheten planeras. Vi ställer krav på säkerhet, framkomlighet, komfort och miljö.

Vi ser ett allt större slitage på vägnätet och de allmänna park- och grönytorna då antalet ledningsschakter i dessa ytor ökar. Alla ingrepp i anläggningen orsakar kostnader både vid schaktning och för framtida underhåll. Därför är det viktigt att man minimerar schaktningen och väljer andra alternativ där det är möjligt.

Kan flera ledningsägare utföra arbeten på samma plats vid samma tidpunkt innebär det många fördelar.