Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Flygbild över Kungsbacka stad ut mot Kungsbackafjorden

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Så kan du bidra

  • Tyck till om samhällsplaneringen! Var med på samråd om nya detaljplaner och delta i den lokala samhällsplaneringen.
  • Låt bilen stå! Använd alternativa färdmedel som att cykla, gå, samåk eller åk kollektivt. Genom att minska utsläpp från bilar ökar luftkvaliteten i städer.
  • När du återvinner papper, plast, glas, aluminium och annat kan ditt gamla skräp få nya användningsområden.
Två cyklister står och pratar, i bakgrunden rullar en buss

Våra steg mot hållbarhet

Här hittar du projekt, initiativ och utvecklingsarbeten som förflyttat Kungsbacka framåt och tagit oss närmare de globala målen och ett hållbart Kungsbacka.

Ett hustak med solceller mitt i ett grönt bostadsområde 

Om hållbar utveckling i Kungsbacka

Att arbeta hållbart är en självklarhet för oss i Kungsbacka kommun och ska finnas med i alla led, i alla våra verksamheter.