Våra steg mot hållbarhet

Här kan du läsa om de steg kommunen tar mot att nå de globala målen. Texterna är hämtade från kommunens Hållbarhetsbokslut där vi varje år följer upp hur arbetet med målen går och vad som hänt under året.

Kungsbacka kommun arbetar mot FN:s 17 globala mål. I Hållbarhetsbokslutet beskriver vi idéer som vi testat och resultaten från projekt och utvecklingsarbeten som vi jobbat med i syfte att skapa en mer hållbar kommun, och en mer hållbar värld för alla. I listan kan du söka fram projekt, initiativ och utvecklingsarbeten som förflyttat Kungsbacka framåt och gjort oss mer hållbara.

Filtrera resultatet

Globala målen
Status
År

1000 kvadratmeter solceller installerade under 2022

Kommunen har cirka 40 solcellsanläggningar, på sammanlagt cirka 18 000 kvadratmeter installerade solceller på våra tak. Det innebär en ökning med cir…

Avtal för reparation av mobiltelefoner och surfplattor

Kommunen har upphandlat reparationstjänster av mobiltelefoner och surfplattor med inlämningsservice, vilket har gjort det enklare och billigare att l…

Boendekoordinator för personer med psykisk ohälsa

Under 2022 projektanställdes en boendekoordinator för att utveckla arbetet med att hjälpa personer med med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller…

Dialog med kreativa näringar

Kommunen har upprättat en dialog med de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Sektorn är etablerad och identifieras som möjliggörare för innovati…

Digitala detaljplaner

Kommunen arbetar med att stärka den digitala samhällsbyggnadsprocessen på olika plan.

Digitala kurser ger mer jämställt deltagande

Under året har kommunens föräldraskapsstöd erbjudit digitala kurser vilket har resulterat i att fler män deltagit i utbildningarna.

Digitaliserad tillsyn

Under hösten 2022 har två innovationsprojekt genomförts där vi utrett möjligheterna till självdeklaration inom tillsynsarbetet och att förenkla för k…

Energieffektivisering i kommunens lokaler

För att möta de ökade elpriserna har kommunen lagt ytterligare fokus på att energieffektivisera och få ner elanvändningen i våra lokaler.

Examensarbete om självförsörjningsgrad i Kungsbacka kommun

Under våren har en student undersökt Kungsbackas potential för självförsörjning av livsmedel. Studien var ett examensarbete i miljövetenskap för Göte…