Specialbåt för vassklippning

En specialbåt köptes in under 2022 för att kunna klippa vass så att dagvattendammar inte växer igen. Dammarna får behålla sin planerade fördröjnings och reningsvolym och att vattenspegeln finns kvar.

Arbetet med att klippa bort vass påbörjades under hösten och kommer att pågå i flera år för att begränsa vassens utbredning.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Rent vatten och sanitet, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom