Om- och nybyggnation av skolor och förskolor

Ett antal skolor och förskolor i kommunen har byggts om och till under 2022. Omorganisation av skolor i Åsaområdet, omflyttningar av årskurser och andra anpassningar har gjorts.

Syftet är att möta förändrade behov. Vid all ny- och ombyggnad har kommunens koncept för utbildningslokaler använts, både för utformningen av lokalerna och inredningen. Det innebär att lärmiljöerna som skapas är flexibla och kan anpassas efter lärsituation och elevernas olika behov.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet God utbildning för alla, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom