Utbildningsinsats om biologisk mångfald

Många yrken inom kommunens verksamheter kan gynna den biologiska mångfalden. Vi vill höja kunskapsnivån om vad respektive yrkesroll kan göra, samt hur man på bästa sätt genomför gynnande åtgärder för biologisk mångfald.

I arbetet med att gynna den biologiska mångfalden har kommunen skapat rutiner och checklistor. En digital utbildning är under framtagande och beräknas vara klar våren 2022.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Ekosystem och biologisk mångfald, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom