Förbättringar av kontakten mellan kommunen och företag

Arbetet för ett gott företagsklimat pågår bland annat inom utvecklingsuppdraget Lätt & Rätt.

2022 har varit kommunikationens år med fokus på skriftlig kommunikation. För att underlätta för företag som söker verksamhetsmark i Kungsbacka har processen beskrivits tydligare och en e-tjänst för att anmäla intresse finns nu publicerad. Tillsammans ska insatserna leda till minskat regelkrångel och ökad transparens, bättre bemötande och ökat förtroende mellan tjänstepersoner och företag. Utifrån dialoger med företag märker vi att det sker en förflyttning i rätt riktning och det visar sig också i resultaten i nöjd kund-undersökningen Insikt.

Ett exempel på en konkret förbättring som skett inom ramen för Lätt & Rätt är att de företag som uttrycker intresse för etablering nu erbjuds en personlig VA-kontakt direkt, med kontakt via telefon snarare än e-post. Samma tankesätt präglar VA-utbyggnaden, där fysiska möten med berörda invånare prioriteras framför pappersutskick. Kommunen, fastighetsägare och näringsidkare möts i platsutvecklingsforum. Genom samverkan över gränserna får vi ett bättre företagsklimat samtidigt som det ger en bättre stadsutveckling.

Inför de upphandlingar kommunen gör har vi oftast dialoger med marknaden för att få ett så bra resultat som möjligt. Ett arbete pågår mellan förvaltningarna för Service och Teknik för att säkerställa att alla upphandlingar av betydelse ska inledas med tidig dialog med de potentiella leverantörerna. Förväntad effekt är att kommunen fångar möjligheterna till innovation och vart marknaden är på väg. Under året togs e-tjänster fram där företag kan anmäla intresse för direktupphandling och/eller boka möte med en upphandlare för att underlätta för näringslivet att göra affärer med kommunen. Sammantaget ska detta till fler och bättre affärer och bidra till ett starkt näringsliv.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom