Nya och mer effektiva pumpstationer

Under 2021 byggdes åtta pumpstationer om, och fem nya pumpstationer byggdes i kommunen. Det var en viktig åtgärd för att minska energiförbrukningen.

Effektiva och driftssäkra pumpstationer minskar också risken för att avloppsledningsnätet påverkas vid kraftig nederbörd, med överfyllda pumpstationer och bräddningar som följd.

Bräddningar av avloppsvatten och rening av dagvattnet påverkar miljön i grönområden och vatten. Den främsta anledningen till att bräddningar av avloppsvatten behöver göras är tillskottsvatten, det vill säga dagvatten och dräneringsvatten som felaktigt kommer in i ledningarna. Under 2021 har mycket tillskottsvatten nått Hammargård, vilket medfört att en högre andel vatten har bräddats från verket.

Detta är en del av en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021 och bidrar till flera globala mål. Arbetet med målen förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Ikon för FN:s globala mål Rent vatten och sanitet
Ikon för FN:s globala mål Hav och marina resurser
Ikon för FN:s globala mål Ekosystem och biologisk mångfald
Ikon för FN:s globala mål Hållbar energi för alla